Avaleht Seisukohad ELAK noomis ministeeriume EL-i regulatsioonide liigentusiastliku ülevõtmise eest

ELAK noomis ministeeriume EL-i regulatsioonide liigentusiastliku ülevõtmise eest

Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Liisa-Ly Pakosta saatis ministeeriumidele ja riigikantseleile kirja, kus kritiseeris Euroopa Liidu õiguse liigentusiastlikku ülevõtmist ning küsis ka ka näiteid, mida ministeeriumid teevad, et seda senisest mõistlikumalt teha.

ELAK-i juht kirjutas, et Eesti ettevõtetele ja elanikele ei tohi panna ülemääraseid kohustusi ning et Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel lähtutaks selle mõttest ja sisulistest eesmärkidest, kontrollides selleks esmalt, ega mõni Eestis juba kehtiv säte sama eesmärki juba täida.

“Soovime, et Euroopa õigust üle võtvad määrused ja riigikokku jõudvad eelnõud oleks vabad muudest siseriiklikest algatustest. Peame mõistlikuks, et uutes regulatsioonides lähtutakse nullbürokraatia põhimõttest, riigile andmete ühekordse esitamise printsiibist ning rakendatakse keskseid IT-lahendusi, mis tõstavad Eesti konkurentsivõimet ja parandavad meie majandust.”

Pakosta meenutas, et juba Eesti EL-i liitumisprotsessis sattus Eesti ametnikkond EL-i õiguse ülevõtmisel hoogu ja lisas omal initsiatiivil täiendavaid nõudeid juurde.

“Näiteks koolisööklate nõuete osas tõusis rahval õigustatud pahameel Euroopa Liidu ülemääraste nõudmiste vastu, kuniks Mart Laar lasi peaministrina välja selgitada, et udupeeneimad tervisekaitse sätted olid euroõiguse ülevõtu tähe all kirja saanud Eesti enda ametnike kahtlusteta heast tahtest, ent väljaspool ja
täiendavatena Euroopa Liidus tervise kaitseks mõeldule.”

ELAK-i esimees märkis, et ka täna näeme kahjuks, kuidas usaldust meie ühise euroopaliku koostöö vastu võib õõnestada ametkondlik entusiasm teha asju oodatust palju paremini.

“Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonil ei ole selle vastu midagi, ent korrektne on omapoolsed täiendused esitada eraldi eelnõu või eraldi määrusena ja mitte pugeda nendega euronõuete taha.”

Ta tõi ka konkreetse näite, kuidas Euroopa Liidu õigus tuleb üle võtta asjakohaselt, mitte suvaliselt koormust pannes. Nimelt on kooskõlastusringil määruse eelnõu, mis võtab üle nn plastidirektiivist probleemtootega nagu filtriga sigaretid seotud keskkonnakahju vähendamise kohustust. Tubakatoodete filtreid ei osata veel ringmajandusse suunata ja nende maha loopimine tekitab paksu pahandust veekogudele ja kanalisatsioonile. Direktiivi kohaselt peavad liikmesriigid vähendama selliste toodete tarbimist, või vähemasti vähendama plasti filtrites, laiendades tootjavastutuse nõudeid.

“Loetletud nõuded direktiivist on ilmselt juba üle võetud, kuna kõneall olev määrus ei ütle midagi päris lahenduste ehk tootjate kulul tubakatoodete pakenditel oleva teabe, vajalike prügikastide ega keskkonda säästva prügikoristuse kohta. Küll aga näeb määruse eelnõu ette tegevusi, millest pole direktiivis sõnagi – et sigaretitootjad peaksid hakkama koolidele videomaterjale tootma ja tegema neljanädalasi reklaamikampaaniaid, sealhulgas rannas mängivatele lastele. Võib vaid ette kujutada, millise leidlikkusega asuvad tubakatootjad lastele sigaretifiltrite rolli kirjeldama.”

Pakosta sõnul selliste reklaamkampaaniate nõudeid direktiivis pole, ent ometi põhjendab määruse eelnõu tubakatootjate poolt reklaamide tootmise kohustust just nimelt direktiiviga ja seda veel olukorras, kus Eestis on igasugune tubakatoodete reklaam keelatud.

“Alaealistele pole lubatud ka tubakatoodete tarbimine, ent see ei ole takistanud määruse seletuskirjas tubakafiltrite video paragrahvi juures esitatud soovitust: “Õppevideo võiks lõppeda üleskutsega tegutseda, julgustades õpilasi võtma vastutust oma jäätmete eest.” Eelnõu seletuskiri ei ütle ühtegi sõna
selle kohta, miks ei piisa direktiiviga ette nähtud tegevustest – prügi käitlemist ja
keskkonnaohtlikkust avavast teavitustest sigaretipakkidel ja täiendavatele prügikastidele lisatud informatsioonist.”

Kuivõrd Euroopa Liidu asjade komisjonil on pädevus nõuda valitsuselt ja täidesaatva riigivõimu asutustelt oma tööks vajalikke andmeid, siis palub ELAK igal ministril leida oma haldusalas võimalused töö parandamiseks nii, et EL-i õiguse ülevõtmisel lähtutaks riigikogu ettepanekutest.

“Palume teil 16. juuniks kirjalikus vastuses välja tuua vähemalt kolm meedet või algatust, mida olete rakendanud Euroopa Liidu õiguse asjakohaseks, konkurentsivõimelisemaks ja oluliselt vähem bürokraatlikku koormust tekitavaks ülevõtmiseks. Palume algatuste juures lühidalt kirjeldada, kuidas näete täpsemalt sellest kasu tõusvat.”

err.ee 24.05.2023 https://www.err.ee/1608986777/elak-noomis-ministeeriume-el-i-regulatsioonide-liigentusiastliku-ulevotmise-eest