Avaleht Seisukohad ECN+ direktiivi ülevõtmine väärteomenetluses

ECN+ direktiivi ülevõtmine väärteomenetluses

Justiitsminister ütles, et ta ei tea, kui kaua võtaks aega uue eelnõu tegemine nii, et see vastaks direktiivile, aga oleks trahvide määramine maakohtus ja väärteomenetlus vastaks sellele, mis Riigikogus ja valitsuses on varasemalt otsustatud. Tegelikult on eesti 200 sellise eelnõu koostanud. Siin see on:

                                                Juhtivkomisjon majanduskomisjon                                EELNÕU

384 SE I

Konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

§ 1. Konkurentsiseaduse muutmine

Konkurentsiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettevõtja käesoleva seaduse tähenduses on majandustegevusega tegelev üksus sõltumata selle õiguslikust vormist ja rahastamisviisist.“;

2) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva seaduse 9. peatükis sätestatud väärtegude korral kohaldatakse riigile, riikidevahelisele organisatsioonile, kohaliku omavalitsuse üksusele ja avalik-õiguslikule juriidilisele isikule karistusseadustiku § 14 lõigetes 1-3 sätestatut.“;

4) paragrahvi 2 lõike 4 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast tekstiosa „Valitsev mõju“ tekstiosaga „käesoleva seaduse tähenduses“;

5) seaduse 8. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

8. peatükk

KONKURENTSIAMETI PÄDEVUS JA VOLITUSED“;

6) paragrahvi 54 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Konkurentsiamet teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse 5. peatükis sätestatu täitmise üle.“;

7) paragrahvi 55 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkurentsiamet on konkurentsiasutus, välja arvatud käesoleva seaduse 71. peatüki tähenduses, kes on pädev teostama kõiki käesoleva seaduse alusel temale pandud ülesandeid.

(2) Konkurentsiamet konkurentsiasutuse ülesannetes analüüsib konkurentsiolukorda, kavandab konkurentsi soodustavaid meetmeid, kohaldab meetmeid konkurentsi taastamiseks ja säilitamiseks, annab soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks, teeb ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks ning arendab koostööd teiste riikide ja riikide ühenduste konkurentsiasutustega.“;

8) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Konkurentsiamet ja maakohus vastutavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 kohaldamise eest nõukogu määruse 1/2003/EÜ asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (ELT L 1, 04.01.2003, lk 1–25) artikli 35 tähenduses.“;

9) seadust täiendatakse §-dega 551–55järgmises sõnastuses:

§ 551. Konkurentsiameti sõltumatus

Konkurentsiamet on oma käesolevas seaduses ja nõukogu määruses 1/2003/EÜ sätestatud konkurentsiasutuse ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb, lähtudes käesolevast seadusest, Euroopa Liidu õigusaktidest, muudest seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 552. Konkurentsiameti aruandekohustus

Konkurentsiamet esitab valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta 1. aprilliks eelmise kalendriaasta kohta Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse tegevuse koondaruande, mis sisaldab ülevaadet Konkurentsiametile kui konkurentsiasutusele käesoleva seadusega pandud ülesannete täitmise kohta, teavet Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse ametnike ametisse nimetamise ja vabastamise, inimeste arvu ja eelarvevahendite suuruse kohta ning selle kohta, kuidas inimeste arv ja eelarvevahendite suurus on eelnevate aastatega võrreldes muutunud. Koondaruanne avalikustatakse Konkurentsiameti veebilehel.

§ 553. Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse ametniku tegevuspiirang

(1) Konkurentsiameti konkurentsiteenistusest vabastatud ametnik ei või mõistliku aja jooksul vabastamise päevast arvates töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel tegeleda menetlusega, millega ta oli oma teenistuse ajal teenistusülesannete täitmisest tulenevalt seotud.

(2) Konkurentsiteenistusest vabastatud ametniku taotlusel tuvastab Konkurentsiamet, kas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud mõistlik aeg on möödunud. See tuvastus on isikule siduv. Mõistliku aja hindamisel võtab Konkurentsiamet muu hulgas arvesse isiku seotust menetlusega ning menetluse käiku pärast isiku konkurentsiteenistusest vabastamist.”; 

10) paragrahv 56 tunnistatakse kehtetuks;

11) seadust täiendatakse §-ga 561 järgmises sõnastuses: 

§ 561. Isikuandmete töötlemine konkurentsialases väärteomenetluses

(1) Konkurentsiametil on õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, käesoleva seaduse 92. peatükis sätestatud ülesannete täitmiseks.

(2) Konkurentsiametil on õigus edastada isikuandmeid, välja arvatud eriliiki isikuandmed, haldusorganile ja käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 alusel menetlustoimingu tegemisse kohaldamisse kaasatud spetsialistile ning politseile, kui isikuandmed on neile vajalikud nende ülesande täitmiseks konkurentsialases väärteomenetluses.    

(3) Konkurentsiamet võib piirata andmesubjekti õigusi, kui Konkurentsiamet on lõpetanud konkurentsialases väärteomenetluse käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punkti 1 alusel ja vastupidine ohustaks tõendite kogumist.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel võib piirata järgmisi andmesubjekti õigusi:

1) õigust saada teada tema isikuandmete töötlemisest, sealhulgas sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse, samuti töötlemise viisi, meetodit, eesmärki, õiguslikku alust, ulatust või põhjust;

2) õigust nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist;

3) õigust esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemise kohta;

4) õigust saada teada tema isikuandmetega seotud rikkumisest.“;

12) paragrahvi 57 lõike 1 punktid 3, 5 ja 9 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 57 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teavet nõutakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.Teabe esitamise tähtajaks määratakse vähemalt kümme kalendripäeva. Teabenõude täitmise tagamiseks võib Konkurentsiamet kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 571 sätestatud määras.“; 

14) paragrahvid 59 ja 611 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 63 pealkirja täiendatakse pärast sõna „Ärisaladuse“ tekstiosaga „ja muu konfidentsiaalse teabe“;

16) paragrahvi 63 täiendatakse lõigetega 11–13 järgmises sõnastuses:

„(11) Konkurentsiamet on kohustatud tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks lisaks avaliku teabe seaduses sätestatule:

1) teabe taotluse kohta käesoleva seaduse § 7815 tähenduses;

2) teabe konkurentsialase väärteomenetluse kohta, mis on lõpetatud käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punkti 1 alusel;

3) teabe, mis võib isikut või tema lähedast süüstada, kui see isik on konkurentsialases väärteomenetluses olnud menetlustoimingule allutatud isik, keda Konkurentsiamet on käesoleva seaduse § 7825 lõike 1 alusel kohustanud nimetatud teavet välja andma;

4) teabe, mis sisaldub leebuse kohaldamise taotluses;

5) teabe, mis sisaldub kokkuleppe sõlmimise taotluses.

(12) Konkurentsiamet kehtestab käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 3–5 sätestatud teabele ja avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktis 17 sätestatud teabele tähtajatu juurdepääsupiirangu alates nimetatud teabe saamisest või koostamisest.

(13) Konkurentsiamet võimaldab menetlusalusele isikule juurdepääsu samas konkurentsialases väärteoasjas esitatud leebuse kohaldamise taotlusele ja kokkuleppe sõlmimise taotlusele, kui juurdepääs on vajalik selle isiku kaitseõiguste teostamiseks.“;

17) paragrahvi 63 lõike 2 esimene, teine ja neljas lause ning lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 63lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Konkurentsiamet võib muu menetluse kui konkurentsialase väärteomenetluse oma otsusega peatada, kui asjas seisukoha võtmisel olulise tähtsusega ja selle asjaga seotud haldus-, halduskohtu-, tsiviil-, väärteo- või kriminaalmenetlus on pooleli.“;

19) paragrahvi 634 lõike 1 punktid 3 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahvi 635 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kirjaliku ja põhjendatud taotluse anda luba Euroopa Komisjonile kontrolli teostamiseks nõukogu määruse 139/2004/EÜ artiklis 13 sätestatud tingimustel ja korras esitab halduskohtule Konkurentsiamet.“;

21) paragrahvid 636 ja 637 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 73muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 735. Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine 

Käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud turgu valitseva seisundi kuritarvitamise keelu või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 102 rikkumise eest – 

karistatakse rahatrahviga kuni kümme protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.“

23) paragrahvid 737–739 tunnistatakse kehtetuks;

24) seadust täiendatakse §-dega 7310–7317 järgmises sõnastuses:

§ 7310. Menetlustoimingu tegemise takistamine

(1) Konkurentsialases väärteomenetluses teadvalt läbiotsimise takistamise või väära, ebatäieliku või eksitava teabe andmise või teabe andmisest keeldumise eest menetlustoimingule allutatud muu isiku kui konkurentsialases väärteomenetluses menetlusaluse isiku poolt –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

(3) Konkurentsialases väärteomenetluses teadvalt läbiotsimise korrale mitteallumise, sealhulgas Konkurentsiameti poolt käesoleva seaduse §-i 7823 lõike 3 punkti 4 alusel seatud pitseri või samas punktis sätestatud keelu rikkumise eest, kui selle on toime pannud menetlustoimingule allutatud menetlusalune isik – 

karistatakse rahatrahviga kuni üks protsent ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

(4) Konkurentsialases väärteomenetluses teadvalt väära, ebatäieliku või eksitava teabe andmise, teabe andmisest keeldumise või mõjuva põhjuseta teabe andmise tähtaja rikkumise eest, kui selle on toime pannud menetlustoimingule allutatud menetlusalune isik – 

karistatakse rahatrahviga kuni üks protsent ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

§ 7311. Saladuse hoidmise kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 7821 sätestatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –

karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 7312. Tegevuspiirangu rikkumine

Konkurentsiameti konkurentsiteenistusest vabastatud ametniku poolt käesoleva seaduse §-s 553 sätestatud tegevuspiirangu teadva rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

§ 7313. Konkurentsiameti määratud ajutise kohustuse täitmata jätmine

Käesoleva seaduse §-i 7826 alusel ajutise konkurentsikaitsemeetme raames määratud kohustuse täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni viis protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

§ 7314. Konkurentsiameti poolt heakskiidetud kohustuse täitmata jätmine

Käesoleva seaduse §-i 7830 alusel võetud kohustuse täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni viis protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

§ 7315. Keelatud teo toimepanemise lõpetamine täitmata jätmine

Käesoleva seaduse §-i 7832 alusel keelatud teo toimepanemise lõpetamiseks määratud kohustuse täitmata jätmise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni viis protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

§ 7316. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus

Käesoleva seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud konkurentsi kahjustava kokkuleppe, kooskõlastatud tegevuse ja ettevõtjate ühenduse otsuse keelu või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 rikkumise eest –

karistatakse rahatrahviga kuni kümme protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käibest.

§ 7317. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 735 ja 7313–7316 sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on viis aastat.

(2) Käesoleva seaduse §-des 736 ja 7310–7312 sätestatud väärtegude aegumistähtaeg on kolm aastat.

(3) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Konkurentsiamet.

(4) Käesoleva seaduse §-des 735 ja 7316 sätestatud väärtegude toimepanemise eest kohaldab rahatrahve maakohus vastavalt väärteomenetluse seadustiku 11. peatükile.

(5) Ettevõtja või ettevõtjate ühenduse käive käesoleva peatüki tähenduses on ettevõtja või ettevõtjate ühenduse üleilmne kogukäive rahatrahvi kohaldamisele eelnenud majandusaastal.“;

25) paragrahvi 78 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igaühel on õigus talle käesoleva seaduse 2. või 4. peatükiga või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 101 või 102 keelatud teo (edaspidi keelatud tegu) toimepanemisega tekitatud varalise kahju hüvitamisele.“;

26) paragrahvi 78 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „suhtes“ tekstiosaga „(edaspidi kartell)“;

27) paragrahvi 781 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse §-s 7836 sätestatud leebuse kohaldamiseks võib kartellis osalevat või osalenud ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustav isik esitada leebuse kohaldamise taotluse Konkurentsiametile vormis, mis võimaldab kirjalikku taasesitamist ning taotluse Konkurentsiametile laekumise kuupäeva ja kellaaja fikseerimist. Ettevõtjate ühendust moodustaval isikul on käesolevas lõikes nimetatud õigus üksnes juhul, kui ühendus tegeleb majandustegevusega ühenduse nimel ja osaleb või osales kartellis samuti ühenduse nimel, mitte selle liikmeks olevate ettevõtjate nimel.“;

28) paragrahvi 781 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustava isiku esitatud leebuse kohaldamise taotlus loetakse esitatuks ettevõtja või ettevõtjate ühenduse poolt.

(12) Leebusetaotleja peab leebuse kohaldamise taotluse esitama eesti keeles või koos tõlkega eesti keelde. Konkurentsiameti nõusolekul võib taotluse esitada muus keeles.“;

29) paragrahvi 781 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „järgmisi andmeid“ tekstiosaga „järgmist teavet“; 

30) paragrahvi 781 lõike 2 punktid 1–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) leebusetaotleja registreerimisnumber või isikukood, aadress ja muud kontaktandmed ning teave selle kohta, kas juhul, kui leebusetaotlejat ei ole käesoleva seaduse § 7836 lõike 1 või 2 kohaselt alust §-s 7813 sätestatud rahatrahvist vabastada, soovib ta, et tema leebuse kohaldamise taotlus lahendatakse § 7836 lõike 5 kohaselt rahatrahvi vähendamisena;

2) identifitseerimist võimaldavad andmed teiste ettevõtjate või ettevõtjate ühenduste kohta, kes osalevad või on osalenud kartellis;

3)  kartelli põhjalik kirjeldus, sealhulgas leebusetaotleja osalus selles, teave mõjutatud kaupade kohta, kartelli geograafiline ulatus ning kartelli toimepanemise aeg ja viis;

4) kõik leebusetaotlejale teadaolev muu teave kartelli kohta;

5) andmed teiste konkurentsiasutuste kohta, kellele leebusetaotleja on esitanud leebuse kohaldamise taotluse või kellele ta kavatseb selle esitada.“;

31) paragrahvi 781 täiendatakse lõigetega 21–26 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabe esitamine ei ole kohe võimalik, võib leebusetaotleja leebuse kohaldamise taotluses esmalt taotleda leebuse kohaldamise järjekohta. Selleks esitab leebusetaotleja Konkurentsiametile kõik eelnimetatud lõikes nimetatud talle kättesaadava teabe koos samas lõikes nimetatud muu teabe esitamise viivitust tingivate asjaoludega. Kui Konkurentsiameti hinnangul on põhjendatud anda leebuse kohaldamise järjekoht, annab ta leebusetaotlejale täiendava tähtaja kogu kõnealuses lõikes nimetatud teabe esitamiseks. Täiendava tähtaja jooksul esitatud teave loetakse esitatuks taotluse esitamise kuupäeval ja kellaajal.

(22) Kui Konkurentsiameti hinnangul ei ole leebusetaotlejale käesoleva paragrahvi lõikes 21 nimetatud järjekoha andmine põhjendatud või kui ta annab leebusetaotlejale järjekoha, kuid leebusetaotleja ei esita tähtaegselt kogu lõikes 2 nimetatud teavet, jätab Konkurentsiamet leebuse kohaldamise taotluse läbi vaatamata.

(23) Kui leebusetaotleja on varem esitanud rohkem kui kolme Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumi mõjutanud salajase kartelli kohta Euroopa Komisjonile taotluse leebuse kohaldamiseks või leebuse kohaldamise järjekoha saamiseks, võib ta Konkurentsiametile sama salajast kartelli puudutavas leebuse kohaldamise taotluses esitada käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teabe asemel selle teabe lühikirjelduse ja teatada liikmesriigid, kust tõenäoliselt on võimalik salajase kartelli tuvastamiseks tõendeid koguda. Sellisel juhul käsitleb Konkurentsiamet esitatud leebuse kohaldamise taotlust esialgu lihtsustatud leebuse kohaldamise taotlusena.

(24) Käesoleva paragrahvi lõikes 23 nimetatud juhul on leebusetaotleja peamiseks kontaktpunktiks Euroopa Komisjon, kuni Euroopa Komisjon otsustab, kas ta menetleb salajast kartelli osaliselt või täielikult. Senikaua võib Konkurentsiamet leebusetaotlejalt lõikes 2 nimetatud teabe kohta nõuda üksnes konkreetseid selgitusi. Kogu lõikes 2 nimetatud teavet võib Konkurentsiamet enne Euroopa Komisjoni nimetatud otsust nõuda üksnes erandlikel asjaoludel, kui see on vajalik salajase kartelli piiritlemiseks või liikmesriikide konkurentsiasutuste pädevuse jaotamiseks.

(25) Kui Euroopa Komisjon teatab Konkurentsiametile oma otsusest käesoleva paragrahvi lõikes 23 nimetatud salajast kartelli mitte menetleda, annab Konkurentsiamet leebusetaotlejale täiendava tähtaja kogu lõikes 2 nimetatud teabe esitamiseks. Täiendava tähtaja jooksul esitatud teave loetakse esitatuks lihtsustatud leebuse kohaldamise taotluse esitamise kuupäeval ja kellaajal ning taotlus loetakse tagantjärele leebuse kohaldamise taotluseks juhul, kui selles kirjeldatud salajane kartell puudutab samu mõjutatud kaupu ning on sama geograafilise ulatuse ja kestusega kui Euroopa Komisjonile esitatud leebuse kohaldamise taotluses, mida on võidud ajakohastada.

(26) Kui Konkurentsiamet annab leebusetaotlejale käesoleva paragrahvi lõikes 25 nimetatud täiendava tähtaja, kuid leebusetaotleja ei esita tähtaegselt kogu lõikes 2 nimetatud teavet või esitatud teabe kohaselt ei puuduta leebuse kohaldamise taotluses kirjeldatud salajane kartell samu mõjutatud kaupu või ei ole sama geograafilise ulatuse või kestusega kui Euroopa Komisjonile esitatud leebuse kohaldamise taotluses, mida on võidud ajakohastada, jätab Konkurentsiamet leebuse kohaldamise taotluse läbi vaatamata.“;

32) paragrahvi 781 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 781 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui leebusetaotleja seda taotleb, kinnitab Konkurentsiamet talle viivitamata kirjalikult, et on saanud kätte leebuse kohaldamise taotluse, mis sisaldab kogu käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teavet või mida Konkurentsiamet käsitleb esialgu lihtsustatud leebuse kohaldamise taotlusena, märkides selle Konkurentsiametile laekumise kuupäeva ja kellaaja.“; 

34) paragrahvi 781 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui Konkurentsiamet käsitleb talle esitatud leebuse kohaldamise taotlust esialgu lihtsustatud leebuse kohaldamise taotlusena, kinnitab ta leebusetaotlejale viivitamata, kas leebusetaotleja on salajase kartelli suhtes esimene leebusetaotleja. Kui on, teavitab Konkurentsiamet leebusetaotlejat ka sellest, kas tema leebuse kohaldamise taotlus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 23 sätestatud tingimustele.“;

35) paragrahvi 781 lõike 5 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) leebuse kohaldamise taotlus vastab käesoleva paragrahvi lõigetes 1–2 sätestatud nõuetele;

2) leebusetaotleja lõpetab Konkurentsiametiga kooskõlastatult viivitamata osalemise kartellis, välja arvatud juhul, kui osalemise jätkamine on Konkurentsiameti hinnangul vajalik konkurentsialase väärteomenetluse terviklikkuse tagamiseks;“;

36) paragrahvi 78lõike 5 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 781 lõike 5 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) leebusetaotleja teeb viivitamata oma kulul täielikku, pidevat ja heauskset koostööd Konkurentsiametiga kuni konkurentsialasemenetluse lõpuni, sealhulgas on Konkurentsiametile kättesaadav, et vastata igale teabenõudele, mis võib kartelli asjaolude tuvastamisele kaasa aidata, ning võimaldab Konkurentsiametil küsitleda temaga seotud füüsilisi isikuid ja teeb mõistlikke jõupingutusi, et võimaldada küsitleda temaga varem seotud olnud füüsilisi isikuid;“;

38) paragrahvi 781 lõike 5 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;  

39) paragrahvi 781 lõike 5 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) leebusetaotleja ei ole enne ega pärast leebuse kohaldamise taotluse esitamist võltsinud, hävitanud ega kõrvale toimetanud asjakohast teavet;“;

40) paragrahvi 781 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) leebusetaotleja ei ole leebuse kohaldamise taotluse esitamise ja sisuga seotud asjaolusid enne taotluse esitamist avaldanud kellelegi teisele kui teisele konkurentsiasutusele ega pärast taotluse esitamist, kuid enne asjas koostatud etteheiteid käesoleva seaduse § 7827 tähenduses avaldanud kellelegi ilma Konkurentsiameti loata.“;

41) paragrahvi 781 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses: 

„(6) Konkurentsiamet töötab välja tehnilise lahenduse, mis võimaldab leebuse kohaldamise taotlusi esitada viisil, et taotleja ei pea taotlust oma omandis, valduses või kontrolli all hoidma.“

42) paragrahvi 784 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Riigiprokuratuur kriminaalmenetluse seadustiku § 2051“ tekstiosaga „Konkurentsiamet käesoleva seaduse § 7836“;

43) paragrahvi 787 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „riikliku või haldusjärelevalve teostaja või keelatud teo kohtuvälise või -eelse“;

44) paragrahvi 788 lõike 2 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja tekstiosa „riikliku või haldusjärelevalve teostaja, kohtuväline või -eelne“;

45) paragrahv 7812 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

46) seadust täiendatakse 92. ja 93. peatükiga järgmises sõnastuses:

92. peatükk

KONKURENTSIALASE VÄÄRTEOMENETLUSE ERISUSED

§ 7813. Käesoleva peatüki reguleerimisala ja konkurentsialase väärteomenetluse erisused ja korraldus

(1) Käesolev peatükk sätestab konkurentsialase väärteomenetluse erisused ja korralduse.

(2) Konkurentsialases väärteomenetluses kohaldatakse väärteomenetluse seadustikku käesolevas peatükis sätestatud erisustega.

(3) Konkurentsialase väärteomenetluse eesmärk on tuvastada keelatud teo toimepanemine ja vajaduse korral kohaldada keelatud teo toime pannud ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele konkurentsikaitsemeetmeid, et taastada ja säilitada moonutamata konkurents.

(4) Konkurentsikaitsemeetmed on kohustuse võtmise heakskiitmine, keelatud teo toimepanemise lõpetamine ja keelatud teo toimepanemise eest trahvi kohaldamise nõudmine maakohtult.

(5) Konkurentsialast väärteomenetlust viib läbi Konkurentsiamet. Konkurentsiameti peadirektor kinnitab loetelu ametikohtadest, mida täitvatel ametnikel on pädevus Konkurentsiameti nimel konkurentsialast väärteomenetlust läbi viia.

(6) Konkurentsiametil on õigus käesoleva seaduse 2. ja 4. peatüki ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 täitmise tagamisel seada konkurentsialaste väärteomenetluste läbiviimisel prioriteete, võttes arvesse:

1) käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud eesmärki;

2) oma ressursside tulemuslikku kasutamist;

3) menetluse esemeks oleva keelatud teo iseloomu, ulatust ja mõju konkurentsiolukorrale ning sellest tulenevat avalikku huvi.

§ 7814. Konkurentsialase väärteomenetluse algus ning selle algatamata jätmise ja lõpetamise alused

(1) Konkurentsialane väärteomenetlus algab Konkurentsiameti esimese menetlustoimingu sooritamisega, kui ilmnenud teave viitab keelatud teo toimepanemisele.

(2) Konkurentsiamet ei algata konkurentsialast väärteomenetlust või lõpetab menetluse konkurentsikaitsemeedet kohaldamata, kui:

1) käesoleva seaduse 2. ja 4. peatüki ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 täitmise tagamisel ei ole konkurentsialase väärteomenetluse läbiviimine võrreldes teiste pooleliolevate konkurentsialaste väärteomenetlustega prioriteetne;

2) selleks tuleneb alus nõukogu määrusest 1/2003/EÜ;

3) konkurentsiolukorra analüüsile tuginedes konkurentsialases väärteomenetluses tõenäoliselt ilmnev või konkurentsialases väärteomenetluses ilmnenud teave ei ole piisav keelatud teo toimepanemise tuvastamiseks;

4) samale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele on juba sama keelatud teo toimepanemise eest kohaldatud konkurentsikaitsemeedet või muud samaväärset avalik-õiguslikku sanktsiooni;

5) ettevõtjat või ettevõtjate ühendust, kelle keelatud teo toimepanemisele ilmnenud teave viitab, enam ei eksisteeri.

(3) Konkurentsiamet võib konkurentsialase väärteomenetluse lõpetada minevikus toime pandud keelatud teo tuvastamisega konkurentsikaitsemeedet kohaldamata.

(4) Kui Konkurentsiamet otsustab pärast nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 11 lõike 3 alusel Euroopa Komisjoni teavitamist konkurentsialase väärteomenetluse lõpetada käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 3 alusel, teavitab ta sellest Euroopa Komisjoni.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–3 nimetatud konkurentsialase väärteomenetluse lõpetamise alus on ära langenud, võib Konkurentsiamet omal algatusel või menetlusosalise taotluse alusel menetluse uuendada. 

§ 7815. Väärteoteade keelatud teo toimepanemisest

Väärteoteade keelatud teo toimepanemisest peab sisaldama järgmist teavet:

1) väärteoteate esitaja nime, isikukoodi või registreerimisnumbrit, aadressi ja muid kontaktandmeid;

2) identifitseerimist võimaldavaid andmeid ettevõtja või ettevõtjate ühenduse kohta, kes väidetavalt paneb toime keelatud tegu;

3) keelatud teo põhjalikku kirjeldust, sealhulgas teavet mõjutatud kaupade kohta ning keelatud teo toimepanemise geograafilist ulatust, aega ja viisi;

4) põhjendust, kuidas puudutab keelatud teo toimepanemine oluliselt väärteoteate esitaja õigusi ja miks teate esitaja ei saa oma õigusi samaväärselt kaitsta tsiviilkohtumenetluses.

§ 7816. Konkurentsialase väärteomenetluse kohustuslikkus

(1) Kui Konkurentsiametile esitatud väärteoteade vastab käesoleva seaduse §-s 7815 nimetatud tingimustele, on Konkurentsiamet kohustatud alustama ja läbi viima väärteomenetluse.

(2) Lisaks väärteomenetluse seadustikus ja käesoleva seaduse § 7814 lõikes 2 sätestatule jätab Konkurentsiamet konkurentsialase väärteomenetluse alustamata, kui:

1) väärteoteade on ilmselgelt põhjendamatu, sealhulgas kui ilmselgelt ei ole väärteoteate esitaja õigused oluliselt puudutatud või puudub vältav rikkumine;

2) väärteoteate esitajal on samaväärne võimalus kaitsta oma õigusi tsiviilkohtumenetluses.

§ 7817. Menetlusalune isik ning tema õigused ja kohustused

(1) Menetlusalune isik konkurentsialases väärteomenetluses on ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustav isik, kelle Konkurentsiamet menetlusse kaasab, kui tal tekib kahtlus, et see ettevõtja või ettevõtjate ühendus on toime pannud menetluse esemeks oleva keelatud teo. Menetlusaluseks isikuks ei saa olla füüsiline isik, välja arvatud füüsiline isik, kes on ettevõtja äriseadustiku tähenduses.

(2) Menetlusalusele isikule omistatakse teise isiku käitumine, temast tulenevad asjaolud ja teadmised, kui see teine isik on menetlusaluse isiku organ, selle liige, töötaja või muu isik, kelle pädevuses on tegutseda menetlusaluse isiku nimel või huvides. Nimetatud teine isik ei ole konkurentsialases väärteomenetluses menetlusalune isik.

(3) Menetlusalust isikut teavitatakse viivitamata konkurentsialase väärteomenetluse algatamisest. 

(4) Menetlusalust isikut ei teavitata konkurentsialase väärteomenetluse algatamisest:

1) kuni see ohustaks läbiotsimisega tõendite kogumist või

2) kui Konkurentsiamet lõpetab menetluse enne menetlusaluse isiku suhtes esimese menetlustoimingu tegemist käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punktis 1 sätestatud alusel ja isiku teavitamine ohustaks tõendite edasist kogumist.     

(5) Menetlusalust isikut teavitatakse käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punkti 1 alusel lõpetatud konkurentsialasest väärteomenetlusest hiljemalt siis, kui asjaomane väärtegu on aegunud.      

(6) Menetlusaluse isiku teavitamisel konkurentsialase väärteomenetluse algatamisest tutvustatakse talle tema õigusi ja kohustusi. Isiku taotlusel selgitatakse talle nende õiguste ja kohustuste sisu.

(7) Menetlusalusel isikul on konkurentsialases väärteomenetluses õigus:

1) menetluse läbiviimisele tema põhiõigusi austades, sealhulgas mõistliku aja jooksul;

2) saada endale arusaadavas keeles ja anda teavet menetluse esemeks oleva keelatud teo kohta;

3) teada, et tema antud teavet võidakse kasutada konkurentsialases väärteomenetluses tema vastu;

4) keelduda teabe andmisest ulatuses, millega ta süüstaks ennast või oma lähedast keelatud teo toimepanemises või avaldaks enda ja oma lepingulise või riigi õigusabi korras nimetatud esindaja või muu käesoleva seaduse § 7819 lõikes 3 nimetatud haridusnõuetele vastava välise õigusnõustaja vahelist konfidentsiaalset teavet konkurentsialases väärteomenetluses või sama menetluse esemega seotud varasemat konfidentsiaalset teavet, või avaldaks teavet, millele laieneb advokaadi kutsesaladuse kaitse advokatuuriseaduse §-s 45 ja § 43 lõikes 2 sätestatud ulatuses;

5) tõlgi abile kriminaalmenetluse seadustikus ja käesolevas peatükis sätestatud tingimustel;

6) lepingulise või riigi õigusabi korras nimetatud esindaja abile; 

7) riigi õigusabile riigi õigusabi seaduses sätestatud alustel ja tingimustel;

8) teada menetlustoimingu eesmärki;

9) tutvuda tema suhtes tehtud menetlustoimingu talletusega ning teha selle menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste kohta avaldusi, mis talletatakse;

10) esitada tõendeid ja taotlusi;

11) esitada endale arusaadavas keeles taotlusi, seisukohti, vastuväiteid ja tõendeid enne ajutise ja konkurentsialast väärteomenetlust lõpetava konkurentsikaitsemeetme kohaldamist käesolevas peatükis sätestatud korras;

12) tutvuda menetlustoimiku materjalidega käesolevas peatükis sätestatud tingimustel;

13) viibida juures, kui  Konkurentsiamet avab pitseri käesoleva seaduse § 7823 lõike 3 punktis 2 sätestatud korras kaasa võetud või kopeeritud andmekandjalt ning viibida ka teabe edasise läbivaatamise juures.;

14) saada enne seda, kui Konkurentsiamet alustab läbiotsimise käigus talletatud teabe või kaasa võetud või kopeeritud andmekandjate uurimist ilma menetlusaluse isiku või tema esindaja juuresolekuta, mõistliku aja jooksul võimalus punktis 4 nimetatud konfidentsiaalse teabe ja advokaadi kutsesaladusega kaitstud teabe märkimiseks ja menetlusalusele isikule tagastamise või hävitamise taotlemiseks Vabariigi Valitsuse määrusega täpsustatud korras;

15) taotleda andmekandja tagastamist või talletatud teabe hävitamist käesoleva seaduse § 7822 lõigetes 9-11 nimetatud juhtudel;

16) nõuda, et Konkurentsiamet eemaldaks enne käesoleva seaduse § 7823 lõike 3 punkti 6 alusel tähtaja määramist andmekandjatelt või nende koopiatelt teabe, mis ei ole seotud läbiotsimise loas märgitud läbiotsimise eesmärgiga.

(8) Menetlusalusel isikul on kohustus taluda tema suhtes käesolevas peatükis sätestatud alusel ja korras tehtavaid menetlustoiminguid.

(9) Kui konkurentsialase väärteomenetluse vältel selgub et menetlusaluseks isikuks loetud isik ei moodusta ettevõtjat või ettevõtjate ühendust, keda kahtlustatakse keelatud teo toimepanemises, arvatakse see isik menetlusaluste isikute ringist välja. Konkurentsiamet teavitab isikut sellest viivitamata.

§ 7818. Menetlusosalised

(1) Konkurentsialases väärteomenetluses on menetlusosalised:

1) käesoleva seaduse §-s 7815 nimetatud väärteoteate esitanud isik;

2) menetlusalune isik;

3) muu turuosaline, kelle õigusi võib konkurentsikaitsemeede oluliselt puudutada ja kelle Konkurentsiamet on menetlusse kaasanud.

(2) Kui Konkurentsiameti hinnangul on keelatud teo toimepanemine lõppenud, arvatakse väärteoteate esitaja menetlusosaliste ringist välja. Enne seda annab Konkurentsiamet väärteoteate esitajale võimaluse esitada oma arvamus ja vastuväited.

§ 7819. Esindamine

(1) Kui menetlusosaline või muu menetlustoimingule allutatud isik on juriidiline isik, osaleb ta konkurentsialases väärteomenetluses oma seadusliku esindaja kaudu, kellel on kõik esindatava õigused ja kohustused.

(2) Menetlusosaline ja muu menetlustoimingule allutatud isik võib konkurentsialases väärteomenetluses kasutada lepingulise või kui see on asjakohane, riigi õigusabi korras nimetatud esindaja abi muu hulgas menetlustoimingute ajal. Kui Konkurentsiamet nõuab isikult teavet suuliselt küsitluse teel, võib tema eelnimetatud esindaja viibida küsitlemise juures ja anda esindatavale nõu, kuid mitte anda teavet esindatava nimel.

(3) Lepinguline esindaja konkurentsialases väärteomenetluses võib olla advokaat või muu isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni. Lepingulise esindaja volitust tõendab volikiri. Advokaadi puhul eeldatakse esindusõiguse olemasolu.

(4) Advokaati ei või teabenõudega kohustada andma Konkurentsiametile teavet ega juurdepääsu teabele, millele laieneb advokaadi kutsesaladuse kaitse advokatuuriseaduse §-s 45 ja § 43 lõikes 2 sätestatud ulatuses.

§ 7820. Menetlustoimik ja õigus sellega tutvuda

(1) Menetlustoimik sisaldab ajalises järgnevuses kogu teavet konkurentsialase väärteomenetluse esemeks oleva keelatud teo kohta, sealhulgas Konkurentsiameti poolt konkurentsialases väärteomenetluses saadud, koostatud või kogutud teabe saamise aega, allikat ja viisi. 

(2) Menetlustoimikut peetakse eesti keeles. Võõrkeelne teave võib menetlustoimikus olla vaid koos tõlkega eesti keelde, välja arvatud juhul, kui Konkurentsiamet ei pea võõrkeelse teabe tõlkimist menetluse huvides vajalikuks.

(3) Käesoleva seaduse § 7815 tähenduses väärteoteate esitanud isikul on õigus taotleda juurdepääsu teabele, mille alusel on Konkurentsiamet otsustanud konkurentsialase väärteomenetluse lõpetada § 7814 lõike 2 punktis 3 sätestatud alusel. Konkurentsiamet ei võimalda isikule juurdepääsu ärisaladusele ega muule konfidentsiaalsele teabele.

(4) Konkurentsiamet teeb menetlustoimiku menetlusalusele isikule kättesaadavaks menetlusaluse isiku taotlusel.

§ 7821. Saladuse hoidmise kohustus

(1) Menetlustoimikule juurdepääsu saanud menetlusalune isik peab hoidma saladuses leebuse kohaldamise taotlusest ja kokkuleppe sõlmimise taotlusest saadud teavet. Nimetatud teavet võib menetlusalune isik kasutada lisaks konkurentsialasele väärteomenetlusele, milles ligipääs menetlustoimikule tagati, üksnes enda esindamiseks või kaitse tagamiseks kohtumenetluses, mis on otseselt sama konkurentsialase väärteomenetlusega seotud. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohtumenetluse esemeks võib olla:

1) kartellis osalenud isikutele solidaarselt määratud rahatrahvi jagamine või

2) keelatud tegu tuvastava otsuse peale esitatud kaebus.

(3) Enne Konkurentsiameti poolt konkurentsialase väärteomenetluse lõpetamist on menetlusosalisel keelatud kohtumenetluses kasutada järgmist konkurentsialase väärteomenetluse käigus saadud teavet:

1) teave, mille muu isik on konkreetselt konkurentsialase väärteomenetluse jaoks kogunud või koostanud;

2) teave, mille Konkurentsiamet on konkurentsialases väärteomenetluses koostanud ning menetlusosalisele saatnud;

3) konkurentsialases väärteomenetluses esitatud kokkuleppe sõlmimise taotlus, mis on tagasi võetud.

(4) Menetlusosalise ja muu menetlustoimingule allutatud isiku lepinguline või riigi õigusabi korras nimetatud esindaja on kohustatud hoidma saladuses talle konkurentsialase väärteomenetluse käigus õigusabi andmisel teatavaks saanud teavet. Menetlusaluse isiku esindajal on lubatud seda teavet avaldada esindatavale. Esindatava kohta käivat teavet võib esindaja avaldada vaid esindatava nõusolekul.

§ 7822. Menetlustoimingud

(1) Konkurentsiamet võib käesoleva seaduse § 7813 lõikes 3 sätestatud eesmärgist lähtuvalt tõendite kogumiseks teha §-des 7823 ja 7825 sätestatud menetlustoiminguid.

(2) Konkurentsiamet võib menetlustoimingu tegemiseks anda korraldusi. 

(3) Kui Konkurentsiametil on menetlustoimingu tegemisel õigus saada juurdepääs teabele või koguda teavet, hõlmab see igasugust teavet sõltumata teabekandjast, sealhulgas teabevahetust. Konkurentsiameti õigus ei laiene menetlusaluse isiku ja tema lepingulise või riigi õigusabi korras nimetatud esindaja või muu käesoleva seaduse § 7819 lõikes 3 nimetatud haridusnõuetele vastava välise õigusnõustaja vahelisele konfidentsiaalsele teabele konkurentsialases väärteomenetluses või sama menetluse esemega seotud varasemale konfidentsiaalsele teabele, samuti teabele, millele laieneb advokaadi kutsesaladuse kaitse advokatuuriseaduse §-s 45 ja § 43 lõikes 2 sätestatud ulatuses.

(4) Menetlustoimingu tegemise aja, koha, selles osalenud Konkurentsiameti ametnike ja muude kohal viibinud isikute andmed ning menetlustoimingu tegemise käigu ja selle vahetud tulemused talletab Konkurentsiamet. Talletusena võib kasutada pildi-, heli- ja videosalvestisi. Menetlustoimingule allutatud isikul võimaldatakse tutvuda talletusega ning teha menetlustoimingu tegemise tingimuste, käigu ja tulemuste kohta avaldusi, mille Konkurentsiamet talletab.

(5)  Menetlustoimingu tegemise talletus loetakse samaväärseks protokolliga väärteomenetluse seadustiku § 49 tähenduses.    

(6) Menetlustoimingu tegemisse võib Konkurentsiamet kaasata:

1) spetsialisti, kelle oskusi on vaja teabele juurdepääsu saamiseks, selle sisu hindamiseks või muuks;

2) politsei, kui see on vajalik käesoleva seaduse §-s 7823 sätestatud menetlustoimingu eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas menetlustoimingu ettevalmistamiseks või kohaldamiseks, turvalisuse tagamiseks või vahetu sunni kohaldamiseks.

(7) Menetlustoimingu tegemisel tutvustatakse menetlustoimingule allutatud isikule kohtu luba, kui see on toimingu tegemiseks vajalik, toimingu eesmärki ja kavandatavat käiku ning toimingus osalevate isikute menetluslikku seisundit, õigusi ja kohustusi ning hoiatatakse teda kohustuste rikkumisega kaasneva vastutuse eest. Kui käesoleva seaduse §-s 7823sätestatud menetlustoimingu tegemise eesmärk on konkreetse teabe saamine, tehakse ettepanek see teave Konkurentsiametile üle anda.

(8) Menetlustoimingule allutatud isikul, kes ei ole menetlusalune isik, on kohustus taluda tema suhtes käesolevas peatükis sätestatud alusel ja korras tehtavaid menetlustoiminguid.

(9) Menetlustoimingu tegemise käigus võib Konkurentsiamet andmekandja kaasa võtta üksnes juhul, kui andmekandjast ei ole võimalik teha koopiat või menetlustoimingule allutatud isik nõustub andmekandja kaasavõtmisega. Menetlustoimingule allutatud isikul on õigus nõuda andmekandjast Konkurentsiameti kulul koopia tegemist, kui Konkurentsiamet peab põhjendatuks andmekandja kaasa võtmist ja sellest koopia tegemine ei ole objektiivselt võimatu. Konkurentsiamet tagastab kaasavõetud andmekandja menetlustoimingule allutatud isikule viivitamatult, kui andmekandjast on võimalik teha koopia ja menetlustoimingule allutatud isik soovib andmekandja tagastamist. Menetlusalusel isikul on õigus nõuda andmekandja tervikuna kaasa võtmise või sellest koopia tegemise asemel teabe läbivaatamist menetlusaluse isiku ja/ või tema esindaja juuresolekul ning nõuda kaasa võetavatest andmetest teabe, millele ligipääsuks puudub Konkurentsiametil õigus või mis on menetluses mittevajalik, eemaldamist.

(10) Menetlustoimingu tegemise käigus saadud andmekandja tagastatakse viivitamata ja Konkurentsiameti poolt sellelt talletatud teave hävitatakse, kui see ei ole menetluses enam vajalik ning ei ole teisiti kokku lepitud.

(11) Menetlustoimingu tegemise käigus või järel talletatud teave hävitatakse viivitamata, kui teave ei ole vajalik keelatud teo toimepanemise tuvastamiseks või tegemist on käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud konfidentsiaalse või advokaadi kutsesaladusega kaitstud teabega, teave on kogutud õigusvastaselt või Konkurentsiametil puudub muul põhjusel õiguslik alus teavet säilitada.

(12) Menetlustoimingule allutatud isikul, kes ei ole menetlusalune isik, on käesoleva seaduse § 7817 lõike 7 punktides 13-16 sätestatud õigused ning õigus keelduda teabe andmisest kriminaalmenetluse seadustiku §-des 71-73 nimetatud alustel.

§ 7823. Läbiotsimine

(1) Konkurentsiamet võib käesoleva seaduse §-s 7824 nimetatud määruse alusel teha läbiotsimise: 

1) äriruumis, sealhulgas hoones, sõidukis või maa-alal, mis on menetlusaluse isiku omandis või valduses, või

2) käesoleva lõike punktis 1 nimetamata kohas, sealhulgas eluruumis, hoones, sõidukis või maa-alal, kui on põhjendatud kahtlus, et seal asub menetlusaluse isikuga seotud äri- ja raamatupidamisteave, mis on vajalik keelatud teo toimepanemise tuvastamiseks.

(2) Advokaadi valduse läbiotsimist ei või toimetada advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete äravõtmise eesmärgil, välja arvatud siis, kui advokaati, advokaadibüroo töötajat või advokatuuri töötajat kahtlustatakse keelatud teo toimepanemises ning on alust arvata, et kutsesaladust sisaldavad andmed on seotud konkurentsialase väärteomenetlusega. Advokaadi valduse läbiotsimisele kohaldatakse kriminaalmenetluse seadustikus advokaadi valduse läbiotsimise kohta sätestatut. 

(3) Kui maakohus on Konkurentsiametile andnud läbiotsimiseks loa, on Konkurentsiametil õigus:

1) ette teatamata siseneda käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud kohta 

ning selle ja selles asuvad esemed läbi otsida; 

2) talletada läbiotsitavas kohas olevatelt andmekandjatelt teavet, mis on seotud läbiotsimise loas märgitud läbiotsimise eesmärgiga või võtta pitseeritud ümbrikus kaasa läbiotsitavas kohas olevate andmekandjate koopiaid või käesoleva seaduse §7822 lõikes 9 sätestatud tingimustel andmekandjaid, millel võib olla menetlusaluse isikuga seotud äri- ja raamatupidamisteave, mis on vajalik keelatud teo toimepanemise tuvastamiseks;

3) saada juurdepääs teabele, mis on läbiotsimisele allutatud isikule kättesaadav ja millel võib sisalduda menetlusaluse isikuga seotud äri- ja raamatupidamisteave, mis on vajalik keelatud teo toimepanemise tuvastamiseks ning selles sisalduvat teavet talletada;

4) pitseerida käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud koha, selle osa, selles oleva teabekandja või muu eseme enda määratud tähtajaks, samuti keelata menetlusalusel isikul käesoleva lõike punktis 3 nimetatud teabe muutmine ja hävitamine ning teabele juurdepääs ja sellele juurdepääsu takistamine; 

5) kohustada läbiotsimise käigus menetlusalust isikut või muud isikut viibima läbiotsimise juures ja nõuda neilt teavet käesoleva seaduse § 7825 tingimustel ja korras, sealhulgas võib Konkurentsiamet isiku kohale kutsuda telefoni teel või muu tehnilise sidevahendi kaudu, andes kohale ilmumiseks piisava ajavaru:

6) kohustada menetlusalust isikut läbiotsimise käigus või pärast läbiotsimist ning enne seda, kui Konkurentsiamet alustab läbiotsimise käigus talletatud teabe või kaasa võetud või kopeeritud andmekandjate uurimist ilma läbiotsimisele allutatud isiku või tema esindaja juuresolekuta, märkima ära käesoleva seaduse § 7822 lõikes 3 nimetatud konfidentsiaalse teabe ja advokaadi kutsesaladusega kaitstud teabe läbiotsimise käigus talletatud teabe hulgas või kaasa võetud või kopeeritud andmekandjatel, andes selleks mõistliku tähtaja. Isik märgib konfidentsiaalse teabe ja advokaadi kutsesaladusega kaitstud teabe Vabariigi Valitsuse määrusega täpsustatud korras, eristades märgitava teabe võimalikult täpselt ning esitades igal üksikjuhul selgituse asjaolude kohta, millega seoses ta käsitleb teavet konfidentsiaalsena. Läbiotsimisele allutatud isikul on õigus nõuda teabe läbiotsimisele allutatud isiku ja/ või tema esindaja juuresolekul läbivaatamist käesoleva seaduse §-i 7822 lõikes 9 sätestatud korras. Kui Konkurentsiameti ja läbiotsimisele allutatud isiku vahel tekib vaidlus teabekonfidentsiaalsuse või advokaadi kutsesaladusega kaitstuse üle, saab Konkurentsiamet vaidlusalust teavet kasutada ja menetlustoimikusse lisada ainult juhul, kui maakohus on määrusega tõendi lubatavaks tunnistanud.

(4) Konkurentsiamet kaasab läbiotsimisse kohaliku omavalitsuse esindaja, kui läbiotsimisele allutatud isik ei ole kohal ja tema kohale kutsumine käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 5 sätestatu kohaselt ei ole võimalik või tulemuslik. 

(5) Läbiotsimise kohta koostab Konkurentsiamet enne läbiotsimise kohast lahkumist käesoleva seaduse § 7822 lõikes 4 nimetatud talletuse, mis vastab vormi ja sisu osas kriminaalmenetluse seadustiku §-de 92 ja 146 nõuetele, ning tutvustab talletust enne läbiotsimise kohast lahkumist menetlustoimingule allutatud isikule kooskõlas kriminaalmenetluse seadustiku §-s 152 sätestatud nõuetega.

(6) Kui läbiotsimisele allutatud menetlusalune isik ei allu läbiotsimisel Konkurentsiameti korraldusele, võib Konkurentsiamet isiku poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 7839 sätestatud korras ja määras. 

(7) Kui läbiotsimisele allutatud muu isik kui menetlusalune isik ei allu läbiotsimisel Konkurentsiameti korraldusele, võib Konkurentsiamet tema suhtes rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras kuni 9600 eurot. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 2 ja 4 sätestatud toimingute tegemiseks võib politsei kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu. Vahetut sundi kohaldab politsei oma kaalutlusel korrakaitseseaduses sätestatud korras, arvestades käesoleva peatüki erisusi. 

§ 7824. Läbiotsimismäärus

(1) Konkurentsiamet võib konkurentsialases väärteomenetluses läbi otsida oma määruse alusel, millel on resolutsioonina maakohtuniku luba. 

(2) Lisaks kriminaalmenetluse seadustiku §-i 91 lõikes 4 sätestatule märgitakse läbiotsimismääruses millise keelatud teo kahtluse tõttu läbiotsimist toimetatakse, tuues välja vähemalt keelatud teo liigi, perioodi ja isikud, keda kahtlustatakse keelatud teo toimepanemises, kui läbiotsimise eesmärgiks on tõendite kogumine keelatud teo toimepanemise kahtluse kontrollimiseks.

(3)  Konkurentsialases väärteomenetluses läbiotsimiseks loa andmise või selle andmisest keeldumise määruse peale võib Konkurentsiamet, menetlusalune isik, või muu isik, kelle õigusi määrus puudutab esitada määruskaebuse.

§ 7825. Teabe nõudmine

(1) Konkurentsiamet võib kirjalikult või suuliselt nõuda menetlusaluselt isikult või muult isikult teavet, mis on isikule kättesaadav, sealhulgas selgitusi. Juriidilisest isikust menetlusaluse isiku puhul võib Konkurentsiamet määrata, milline juhtorgani liige on juriidilise isiku nimel kohustatud teabenõude suuliselt küsitluse teel täitma. Konkurentsiametil on õigus teavet nõuda ka riigiasutuselt ja kohaliku omavalitsuse üksuselt.

(2) Teabenõue peab olema proportsionaalne ega tohi rikkuda posti, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladust.

(3) Teabenõudega ei tohi teabenõude saajat sundida end ega oma lähedast keelatud teo toimepanemises süüstama. Kui Konkurentsiamet saadab menetlusalusele isikule või muule isikule teabenõude, märgib ta selles nõude õigusliku aluse ja eesmärgi, täpsustab, milliste asjaolude ja faktide kohta teavet nõutakse, ning määrab kindlaks teabe esitamise tähtaja ja võimalikud sanktsioonid ebaõige või eksitava teabe esitamise eest. Teabenõude saanud muu isik kui menetlusalune isik võib teabenõudele vastamisest keelduda kriminaalmenetluse seadustiku §-des 71-73 nimetatud alustel.

(4) Isiku suhtes, kellele on esitatud teabenõue, ei kohaldata väärteomenetluse seadustikus eksperdi ja tunnistaja kohta sätestatut.

(5) Konkurentsiamet võib nõuda, et teave esitatakse kirjalikult või suuliselt. Kui teavet nõutakse suuliselt küsitluse teel, võib Konkurentsiamet kohustada isikut ilmuma (kutse) teabe andmiseks ametiruumi ja talletab teabe andmise isikusamasuse tuvastamist võimaldaval viisil. Teabe esitamiseks, sealhulgas kutse peale ilmumiseks, antakse mõistlik aeg.

(6) Kui Konkurentsiamet nõuab, et teave esitatakse kirjalikult:

1) esitab menetlusalune isik teabe eesti keeles või koos tõlkega eesti keelde, välja arvatud juhul, kui tõlkimine oleks ilmselgelt ebaproportsionaalne, arvestades dokumendi keelt, sisu ja mahtu;

2) esitab muu isik kui menetlusalune isik teabe keeles, mida ta valdab või milles teave on koostatud.

(7) Kui menetlusalune isik ei allu teabenõude korraldusele, sealhulgas mõjuva põhjuseta ei ilmu kutse peale, võib Konkurentsiamet tema poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 7839 sätestatud korras ja määras.

(8) Kui muu isik kui menetlusalune isik ei allu teabenõude korraldusele, sealhulgas mõjuva põhjuseta ei ilmu kutse peale, võib Konkurentsiamet tema suhtes rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras kuni 9600 eurot.

(9) Kui menetlustoimingule allutatud isik on kohustatud käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel andma teavet, mis võib teda ennast või tema lähedasi süüteo toimepanemises süüstada, ei ole lubatud sellist teavet tema või tema lähedase vastu süüteomenetluses kasutada. Seejuures arvestab Konkurentsiamet käesoleva seaduse § 63 lõike 11 punktis 3 ja § 7841lõikes 2 sätestatut.

§ 7826. Ajutise konkurentsikaitsemeetme kohaldamine

(1) Konkurentsiamet võib ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada ajutist konkurentsikaitsemeedet, kui esialgne teave viitab ettevõtja või ettevõtjate ühenduse poolt sellise keelatud teo toimepanemisele, millega kaasneb vahetult oht, et konkurents saab tõsist ja korvamatut kahju.

(2) Ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele ajutise konkurentsikaitsemeetme kohaldamiseks määrab Konkurentsiamet ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavale menetlusalusele isikule kohustuse teha kindlaksmääratud tegu või sellest hoiduda. Selline kohustus peab olema proportsionaalne ja määratud kindlaks tähtajaks. Konkurentsiamet võib põhjendatud juhul tähtaega pikendada, kuid mitte kauemaks kui konkurentsialase väärteomenetluse lõpetamiseni.

(3) Konkurentsiamet teavitab ajutisest konkurentsikaitsemeetmest teiste liikmesriikide konkurentsiasutusi ja Euroopa Komisjoni, kui meedet on kohaldatud konkurentsialases väärteomenetluses, mille esemeks oleva keelatud teo toimepanemise tuvastamise korral peaks Konkurentsiamet kohaldama Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 või 102.

(4) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isik jätab talle määratud kohustuse täitmata, võib Konkurentsiamet tema poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 7839 sätestatud korras ja määras.

§ 7827. Arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine

(1) Konkurentsiamet annab enne keelatud teo toimepanemise tuvastamist ning ajutise ja konkurentsialast väärteomenetlust lõpetava konkurentsikaitsemeetme kohaldamist menetlusalusele isikule võimaluse esitada määratud mõistliku tähtaja jooksul kirjalikult oma arvamus ja vastuväited tema suhtes asjas koostatud etteheidete kohta. Menetlusaluse isiku põhjendatud taotluse alusel annab Konkurentsiamet talle võimaluse esitada oma arvamus ja vastuväited suuliselt ja need talletatakse. Suuliselt arvamuse ja vastuväidete esitamise tingimuste, käigu ja tulemuste kohta võimaldatakse menetlusalusel isikul teha avaldusi, mis talletatakse.

(2) Konkurentsiamet võib keelatud teo toimepanemise tuvastamisel ning ajutise ja konkurentsialast väärteomenetlust lõpetava konkurentsikaitsemeetme kohaldamisel tugineda üksnes nendele etteheidetele, mille kohta on menetlusalusel isikul olnud võimalus esitada oma arvamus ja vastuväited.

(3) Konkurentsiamet esitab asjas koostatud etteheited väärteoteate esitanud isikule käesoleva seaduse § 7815 tähenduses ja annab talle võimaluse esitada määratud mõistliku tähtaja jooksul kirjalikult oma arvamus ja vastuväited etteheidete kohta, mille puhul Konkurentsiamet kohaldaks konkurentsikaitsemeedet keelatud teo toimepanemise lõpetamiseks. Väärteoteate esitanud isikule ei anta arvamuse ja vastuväidete esitamise võimalust, kui Konkurentsiamet lõpetab konkurentsialase väärteomenetluse käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punkti 1 alusel.

(4) Konkurentsiamet esitab asjas koostatud etteheited muule turuosalisele, kes on konkurentsialasesse väärteomenetlusse kaasatud, osas, mis tema õigusi puudutab, ning annab talle võimaluse esitada määratud mõistliku tähtaja jooksul kirjalikult oma arvamus ja vastuväited.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhul esitatakse etteheited vormis, mis ei sisalda ärisaladust ega muud konfidentsiaalset teavet.

§ 7828. Tõendamine

(1) Konkurentsiamet kogub keelatud teo ja muu käesolevas peatükis sätestatud rikkumise kohta nii rikkumise toimepanemist tõendavaid kui ka seda välistavaid tõendeid. Keegi ei ole kohustatud tõendama oma süütust, välja arvatud seaduses või Euroopa Liidu õiguses ette nähtud ulatuses. 

(2) Ettevõtja või ettevõtjate ühenduse poolt keelatud teo või muu käesolevas peatükis sätestatud rikkumise toimepanemist peab tõendama Konkurentsiamet. Kahtlused tõlgendatakse ettevõtja või ühenduse kasuks.

(3) Konkurentsiamet lähtub tõendatud või üldtuntud asjaoludest. Ühelgi tõendil ei ole ette kindlaksmääratud jõudu. Tõendeid hinnatakse nende kogumis.

§ 7829. Konkurentsialase väärteomenetluse lõpetamine

(1) Konkurentsi alane väärteomenetlus lõpeb konkurentsikaitsemeedet kohaldava otsuse kättetoimetamisega või menetluse lõpetamisega käesolevas peatükis sätestatud muul alusel.

(2) Konkurentsiametil on õigus tuvastada keelatud teo toimepanemine ettevõtja või ettevõtjate ühenduse poolt ning kohaldada sellele ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele konkurentsikaitsemeedet. Keelatud teo toimepanemise tuvastamine ja kõik konkurentsikaitsemeetmed peavad sisalduma ühes otsuses, sealhulgas peab keelatud teo tuvastamine sisalduma nimetatud otsuse resolutiivosas.

(3) Keelatud teo ettevõtja või ettevõtjate ühenduse poolt toimepanemise tuvastamiseks tuleb Konkurentsiametil tuvastada selle toimepanemine ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustava menetlusaluse isiku poolt.

§ 7830. Kohustuse võtmise heakskiitmine

(1) Ettevõtja või ettevõtjate ühendus võib Konkurentsiameti heakskiidul võtta kohustuse Konkurentsiameti väljendatud konkurentsiprobleemide lahendamiseks. Kui Konkurentsiamet kiidab kohustuse võtmise heaks, ei tuvasta ta keelatud teo toimepanemist ning märgib kohustuse heakskiitmise otsuses, et teiste liikmesriikide konkurentsiasutustel ei ole enam põhjust meetmeid võtta.

(2) Kui Konkurentsiameti hinnangul on konkurentsialane väärteomenetlus võimalik lõpetada kohustuse võtmise heakskiitmisega, kuid menetlusalusele isikule ei ole veel etteheiteid esitatud, annab Konkurentsiamet menetlusaluse isiku ettepanekul talle esialgse ülevaate konkurentsiprobleemidest, mille on põhjustanud isiku poolt moodustatav ettevõtja või ettevõtjate ühendus. Kohustuse võtmiseks esitab menetlusalune isik kirjaliku taotluse, mis on piisavalt põhjalik, et võimaldada Konkurentsiametil hinnata selles pakutud kohustuse sobivust nimetatud konkurentsiprobleemide lahendamiseks.

(3) Kui menetlusalune isik soovib kohustuse võtta pärast talle etteheidete esitamist, peab kohustuse võtmise taotlus olema piisavalt põhjalik, et võimaldada Konkurentsiametil hinnata selles pakutud kohustuse sobivust etteheidete kõrvaldamiseks.

(4) Konkurentsiamet võib kohustuse menetlusalusele isikule siduvaks muuta pärast teiste turuosaliste arvamuse küsimist. Kohustuse võib siduvaks muuta kindlaksmääratud tähtajaks. Kohustuse võtnud isik peab Konkurentsiametit teavitama kohustuse täitmisest Konkurentsiameti määratud ajal ja tingimustel. Kohustuse täitmise kontrollimiseks on Konkurentsiametil õigus teha käesolevas peatükis sätestatud menetlustoiminguid.

(5) Konkurentsiamet võib kohustuse võtmise heakskiitmisega lõpetatud konkurentsialase väärteomenetluse omal algatusel või taotluse alusel uuendada, kui:

1) asjaolud, millel menetluse lõpetamine põhines, on olulisel määral muutunud;

2) kohustuse võtnud isik ei täida võetud kohustust;

3) kohustus kiideti heaks menetlusosaliste esitatud ebatäieliku, ebaõige või eksitava teabe alusel.

(6) Kui kohustuse võtnud isik jätab kohustuse täitmata, võib Konkurentsiamet tema poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 7839 sätestatud korras ja määras.

§7831. Kokkuleppemenetlus

(1) Konkurentsiamet võib konkurentsialases väärteomenetluses, mille esemeks olev keelatud tegu on kartell, kohaldada kokkuleppemenetlust.

(2) Kui Konkurentsiameti hinnangul on kokkuleppemenetluse kohaldamine võimalik:

1) selgitab ta kartellis osalenud ettevõtjaid ja ettevõtjate ühendusi moodustavatele menetlusalustele isikutelekokkuleppemenetluse kohaldamise võimalust, menetlusaluse isiku õigusi selles ning kokkuleppemenetluse tagajärgi;

2) annab menetlusalustele isikutele tähtaja, mille jooksul võib kirjalikult Konkurentsiametile teada anda oma soovist alustada kokkuleppeläbirääkimistega.

(3) Kui kartellis osalenud ettevõtja moodustavad mitu menetlusalust isikut, tuleb neil endi seast kokkuleppemenetluses osalemiseks valida esindaja.

(4) Konkurentsiamet esitab kokkuleppeläbirääkimisteks tähtaegselt soovi avaldanud menetlusalusele isikule või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud menetlusaluste isikute esindajale asjas koostatud etteheited koos asjakohaste tõenditega ja nende poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kartellis osalemise eest rahatrahvi, mille kohaldamist maakohtult nõutaks, võimaliku suuruse.

(5) Konkurentsiamet võib kokkuleppeläbirääkimised katkestada, kui ta jõuab järeldusele, et kokkuleppemenetluse tulemuste saavutamine on ebatõenäoline.

(6) Kokkuleppeläbirääkimiste tulemusel esitab menetlusalune isik või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusaluste isikute esindaja Konkurentsiametile viimase poolt määratud tähtaja jooksul kirjaliku kokkuleppe sõlmimise taotluse, mis sisaldab:

1) kartelli põhjalikku kirjeldust, sealhulgas teavet mõjutatud kaupade kohta ja kartelli geograafilist ulatust;

2) selget ja ühemõttelist tunnistust, et ettevõtja või ettevõtjate ühendus on kartellis osalenud ja vastutab selle eest, sealhulgas kartellis osalemise perioodi ja menetlusaluse isiku või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusaluste isikute rolli selles;

3) kinnitust, et menetlusalune isik või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusalused isikud on nõus Konkurentsiametiga läbiräägitud konkurentsikaitsemeetmete kohaldamisega;

4) kinnitust, et menetlusalusalune isik või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusalused isikud on teadlikud asjas nende suhtes koostatud etteheidetest ning neile on antud võimalus esitada etteheidete kohta oma arvamus ning vastuväited;

5) kinnitust, et menetlusalune isik või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusalused isikud loobuvad õigusest tutvuda menetlustoimikuga ning õigusest vaidlustada ettevõtja või ettevõtjate ühenduse kartellis osalemine ja selle eest kohaldatavad konkurentsikaitsemeetmed.

(7) Kui kokkuleppe sõlmimise taotlus vastab käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud nõuetele ja selles esitatud teabe õigsuses ei ole alust kahelda, kinnitab Konkurentsiamet kokkuleppe läbiräägitud konkurentsikaitsemeetmete kohaldamisega. Kui konkurentsikaitsemeetmena nõutakse maakohtult rahatrahvi kohaldamist, peab nõutav rahatrahv olema vähemalt kümme protsenti, kuid mitte rohkem kui kakskümmend protsenti väiksem lõikes 4 nimetatud rahatrahvi võimalikust suurusest.

(8) Kui kokkuleppe sõlmimise taotlus ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud nõuetele, võib Konkurentsiamet jätta kokkuleppe kinnitamata või anda tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

(9) Kui Konkurentsiamet katkestab läbirääkimised või ei kinnita kokkulepet või menetlusalune isik või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhul menetlusaluste isikute esindaja ei esita kokkuleppe sõlmimise taotlust või võtab esitatud taotluse tagasi, jätkatakse konkurentsialast väärteomenetlust üldises korras. 

(10) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punkti 5 alusel antud kinnitus loobuda õigusest vaidlustada konkurentsikaitsemeetmed ei pea hõlmama loobumist vaidlustamisõigusest ulatuses, milles meetmed ei vasta Konkurentsiametiga läbiräägitule või rahatrahv ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatule. Nimetatud kinnituse andmine võtab isikult õiguse konkurentsikaitsemeetmeid loobumise ulatuses vaidlustada.

§ 7832. Keelatud teo toimepanemise lõpetamine 

(1) Keelatud teo toimepanemise lõpetamiseks võib Konkurentsiamet ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada käitumuslikku või struktuurset meedet.

(2) Rahatrahvi kohaldamiseks esitab Konkurentsiamet maakohtule menetlustoimiku ning oma otsuse, milles on tuvastatud keelatud teo toimepanemine ning märgitud nõutava rahatrahvi suurus ning selle kujunemise põhjendus vastavalt väärteomenetluse seadustiku §-le 1133. Kohus ei ole rahatrahvi kohaldamisel Konkurentsiameti poolt nõutava rahatrahvi suurusega seotud ning peab ise arvutama kohaldatava rahatrahvi suuruse.

(3) Käitumusliku või struktuurse meetme kohaldamiseks määrab Konkurentsiamet ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavale menetlusalusele isikule kohustuse teha kindlaksmääratud tegu või sellest hoiduda. Kohustus peab olema keelatud teo toimepanemise tõhusaks lõpetamiseks vajalik ja proportsionaalne.

(4) Konkurentsiamet võib menetlusalusele isikule määrata kohustuse likvideerida osalus konkureerivas äriühingus, võõrandada ettevõte või teha muu struktuurne muudatus üksnes juhul, kui keelatud teo toimepanemist ei ole samaväärselt võimalik lõpetada vähem koormava kohustusega.

(5) Menetlusalune isik, kellele Konkurentsiamet on käesoleva paragrahvi alusel määranud kohustuse, peab Konkurentsiametit teavitama kohustuse täitmisest Konkurentsiameti määratud ajal ja tingimustel. Kohustuse täitmise kontrollimiseks on Konkurentsiametil õigus teha käesolevas peatükis sätestatud menetlustoiminguid.

(6) Kui menetlusalune isik jätab käesoleva paragrahvi alusel määratud kohustuse täitmata, võib Konkurentsiamet isiku poolt moodustatavale ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldada sunniraha käesoleva seaduse §-s 7839 sätestatud korras.

(7) Konkurentsiamet võib konkurentsialases väärteomenetluses tehtud otsuse, millega määrati menetlusalusele isikule käesoleva paragrahvi alusel kohustus, kehtetuks tunnistada, eelkõige kui määratud kohustus ei täida Konkurentsiameti hinnangul oma eesmärki.

§ 7833. Teiste konkurentsialaste väärtegude toimepanemise eest rahatrahvi kohaldamine

Käesolevas seaduses sätestatud väärteo, mis ei ole keelatud tegu, toimepanemise eest kohaldab Konkurentsiamet rahatrahvi oma otsusega, järgides väärteomenetluse seadustiku §-s 1133 sätestatud reegleid.

§ 7835. Konkurentsiameti otsuse peale maakohtule kaebuse esitamine 

Konkurentsialases väärteomenetluses tehtud Konkurentsiameti otsuse peale on menetlusalusel isikul õigus väärteomenetluse seadustiku 12. peatüki 1. jaos sätestatud korras esitada maakohtule kaebus. 

§ 7836. Leebuse kohaldamine

(1)  Konkurentsiamet ei nõua maakohtult käesoleva seaduse §-s 7816 sätestatud rahatrahvi kohaldamist § 781 lõikes 5 sätestatud leebuse kohaldamise tingimusi täitvale leebusetaotlejale, kes on esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotluse koos teabega, mis võimaldab Konkurentsiametil konkurentsialases väärteomenetluses, mille esemeks olev keelatud tegu on taotluses kirjeldatud kartell, rakendada §-s 7823 sätestatud menetlustoimingut. Käesolevat lõiget kohaldatakse ka juhul, kui Konkurentsiametil on §-s 7823 sätestatud menetlustoimingu tegemiseks piisav teave olemas enne leebuse kohaldamise taotluse saamist, kuid menetlustoimingut ei ole veel tehtud.

(2) Konkurentsiamet ei nõua maakohtult käesoleva seaduse §-s 7816 sätestatud rahatrahvi kohaldamist § 781 lõikes 5 sätestatud leebuse kohaldamise tingimusi täitvale leebusetaotlejale, kes on esimesena esitanud leebuse kohaldamise taotluse koos teabega, mis Konkurentsiameti hinnangul võimaldab taotluses kirjeldatud kartelli tuvastada. Käesolevat lõiget kohaldatakse ainult juhul, kui Konkurentsiametil ei ole enne leebuse kohaldamise taotluse saamist kartelli tuvastamiseks piisavat teavet ja käesoleva paragrahvi lõige 1 ei ole kohaldatav ühegi teise leebusetaotleja suhtes.

(3) Käesoleva seaduse § 781 lõikes 5 sätestatud leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja rahatrahvist vabastamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud alusel ei ole lubatud, kui leebusetaotleja on teisi ettevõtjaid või ettevõtjate ühendusi sunniga kallutanud kartellis osalema.

(4) Käesoleva seaduse § 781 lõikes 5 sätestatud leebuse kohaldamise tingimusi täitva leebusetaotleja rahatrahvist vabastamine käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 nimetatud alusel ei vabasta teda sellest, et Konkurentsiamet tuvastab tema kartellis osalemise.

(5) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 kohaselt ei ole alust leebusetaotlejat, kes täidab käesoleva seaduse § 781 lõikes 5 sätestatud leebuse kohaldamise tingimusi, rahatrahvist vabastada, vähendatakse talle kartellis osalemise eest kohaldatavat rahatrahvi, kui ta on leebuse kohaldamise taotluses selleks soovi avaldanud ja esitab teabe, mis võimaldab Konkurentsiametil kartelli märkimisväärselt hõlpsamalt tõendada võrreldes teabega, mis oli Konkurentsiametil enne selle leebuse kohaldamise taotluse saamist.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud leebusetaotleja esitab sellist teavet, mis võimaldab maakohtul kartelli eest kohaldada suuremaid rahatrahve kui ilma nimetatud teabeta, ei võeta seda teavet arvesse selle esitanud leebusetaotlejale rahatrahvi kohaldamisel.

§ 7837. Leebuse tingimuslikust kohaldamisest ja kohaldamata jätmisest teavitamine

Konkurentsiamet teavitab leebusetaotlejat käesoleva seaduse § 7834 lõigetes 1 ja 2 sätestatud leebuse tingimuslikust kohaldamisest või kohaldamata jätmisest. Leebusetaotleja taotlusel teavitab Konkurentsiamet teda sellest kirjalikult.

§ 7838. Keelatud teo aegumise peatumine

(1) Käesoleva seaduse §-des 735, 7310 ja 7313-7316 sätestatud väärtegude aegumine peatub trahvi kohaldamise otsuse peale kaebuse esitamise korral kohtumenetluse ajaks.

(2) Keelatud teo aegumine peatub, kui esimest menetlusalust isikut teavitatakse  menetlusest teise liikmesriigi konkurentsiasutuses või Euroopa Komisjonis, mille esemeks on keelatud teo toimepanemine. Aegumise kulgemine jätkub nimetatud menetluse lõpetamisest.

(3) Käesolevas seaduses sätestatud väärteod aeguvad sõltumata käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust hiljemalt päeval, kui lõpeb kahekordse aegumistähtajaga võrdne ajavahemik.

§ 7839. Sunniraha määr ja kohaldamise kord

(1) Käesolevas peatükis sätestatud alusel ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele kohaldatava sunniraha päevamääraks on kuni viis protsenti ettevõtja või ettevõtjate ühenduse keskmisest päevasest üleilmsest kogukäibest sunniraha kohaldamisele eelneval majandusaastal.

(2) Ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele sunniraha kohaldamiseks rakendab Konkurentsiamet sunniraha ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustava menetlusaluse isiku suhtes asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega. Kui Konkurentsiamet rakendab sunniraha mitmele ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavale menetlusalusele isikule, vastutavad nad sunniraha tasumise eest solidaarselt.

(3) Sunnirahahoiatuses märgib Konkurentsiamet sunniraha päevamäära, mis ei tohi ületada käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud maksimaalset päevamäära. Konkurentsiamet võib vajadusel sunniraha päevamäära, mis ei tohi ületada eelnimetatud ülempiiri, uue hoiatuse tegemisega tõsta.

(4) Konkurentsiamet võib sunniraha rakendada alates sunnirahahoiatuses märgitud vabatahtliku täitmise tähtaja möödumisest kuni kohustuse täitmiseni ja märgib selle sunniraha rakendamise aktis.

§ 7840. Menetluskulude hüvitamine

(1) Konkurentsiamet võib menetlusaluselt isikult nõuda põhjendatud tõlkekulude hüvitamist, kui konkurentsialases väärteomenetluses on tuvastatud keelatud tegu, mille on toime pannud isiku poolt moodustatud ettevõtja või ettevõtjate ühendus. Kui Konkurentsiamet nõuab tõlkekulude hüvitamist mitmelt ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavalt menetlusaluselt isikult, vastutavad nad kulude hüvitamise eest solidaarselt.

(2) Konkurentsiamet määrab hüvitamisele kuuluvad tõlkekulud väärteomenetluse kuludena kindlaks oma keelatud tegu tuvastava otsusega.

(3) Riik hüvitab menetlusalusele isikule konkurentsialase väärteomenetlusega seotud põhjendatud menetluskulud, sealhulgas õigusabi-, tõlke- ja ekspertide kaasamisega seotud kulud, kui:

1) konkurentsialane väärteomenetlus on lõppenud käesoleva seaduse § 7814 lõike 2 punktis 3 või 4 sätestatud alusel;

2) jõustunud on kohtuotsus, mille kohaselt ei ole menetlusaluse isiku poolt moodustatud ettevõtja või ettevõtjate ühendus keelatud tegu toime pannud.

§ 7841. Menetlusalane teabevahetus

(1) Kui konkurentsialase väärteomenetluse läbiviimisel on ilmnenud teave mõne muu süüteotunnustega teo toimepanemise kohta, teeb Konkurentsiamet selle prokuratuurile, uurimisasutusele või kohtuvälisele menetlejale kättesaadavaks.

(2) Konkurentsiametil on keelatud prokuratuurile, uurimisasutusele ja kohtuvälisele menetlejale kättesaadavaks teha teavet, mille andmiseks menetlustoimingule allutatud isik oli konkurentsialases väärteomenetluses kohustatud ja mis süüstab teda ennast või tema lähedast. Selle keelu rikkumine on Konkurentsiameti ametniku teenistuskohustuse oluline rikkumine.

(3) Kui prokuratuurile, uurimisasutusele või kohtuvälisele menetlejale on ilmnenud teave, mis viitab keelatud teo toimepanemisele, teeb ta selle Konkurentsiametile kättesaadavaks.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kättesaadavaks tegemine ja Konkurentsiameti teavitamine ei ole lubatud teabe puhul, mis on kriminaalmenetluses teatavaks saanud eranditult jälitustoimingut kasutades.

§ 7842. Menetlusalane koostöö spetsialisti ja haldusorganiga

(1) Kui Konkurentsiamet kaasab käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 punkti 1 alusel menetlustoimingu tegemisse spetsialisti või ametiabi korras haldusorgani, täidavad nad neile antud ülesannet Konkurentsiameti juhtimisel, nimel ja huvides. Ülesande täitmisel on neil õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, ja edastada neid Konkurentsiametile, kui see on vajalik nendele antud ülesande täitmiseks konkurentsialases väärteomenetluses.

(2) Konkurentsiametile omistatakse menetlustoimingu tegemisse kaasatud spetsialisti ja haldusorgani tegevus ning nende tegevuse peale esitatud kaebused lahendatakse väärteomenetluse seadustiku §-s 77 sätestatud korras.

(3) Käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 punkti 1 alusel kaasatud spetsialisti taandamisele kohaldatakse väärteomenetluse seadustiku §-des 26 ja 27 .

§7843. Menetlusalane koostöö politseiga

(1) Kui Konkurentsiamet kaasab käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 punkti 2 alusel menetlustoimingu tegemisse politsei, on politseil õigus:

1) rakendada käesoleva seaduse §-s 7823 sätestatud menetlustoimingut Konkurentsiameti juhtimisel, nimel ja huvides, sealhulgas anda menetlustoimingu tegemiseks korraldusi;

2) saada teavet riigiasutuselt ja kohaliku omavalitsuse üksuselt ning töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, kui see on vajalik käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 punktis 2 nimetatud ülesande täitmiseks;

3) edastada Konkurentsiametile isikuandmeid, kui need on Konkurentsiametile vajalikud käesoleva seaduse §-s 7823sätestatud menetlustoimingu tegemiseks.

(2) Konkurentsiamet teavitab Politsei- ja Piirivalveametit käesoleva seaduse § 7822 lõike 6 punkti 2 alusel politsei kaasamise vajadusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teavitus peab sisaldama politsei kaasamise eesmärki, läbiotsimise kavandatud aega ning läbiotsimise kohtade ja läbiotsimisele allutatud isikuga seotud füüsiliste isikute arvu.Kaasabi osutamise täpsemad tingimused ja aeg lepitakse kokku vastavalt Konkurentsiameti ning Politsei- ja Piirivalveameti vahelisele koostöökokkuleppele.

(3) Konkurentsiamet hüvitab Politsei- ja Piirivalveametile politsei kaasamisest tekkinud kulud  kuluarvestuse alusel. Kulu suurus peab olema põhjendatud ja tõendatud.

(4) Konkurentsiametile omistatakse menetlustoimingu tegemisse kaasatud ametnike ja töötajate tegevus ning nende tegevuse peale esitatud kaebused lahendatakse väärteomenetluse seadustiku §-s 77 sätestatud korras. 

93. peatükk

KOOSTÖÖ EUROOPA LIIDUS

§7844. Nõukogu määruse 1/2003/EÜ rakendamine

(1) Konkurentsiamet võib nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 22 lõikes 1 sätestatud eesmärgil ja tingimustel teha käesoleva seaduse §-des 7823 ja 7825 sätestatud menetlustoiminguid.

(2) Kui Euroopa Komisjon on Konkurentsiametilt taotlenud nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 22 lõike 2 alusel ettevõtja või ettevõtjate ühenduse kontrollimist, teeb Konkurentsiamet seda käesoleva seaduse §-s 7823 sätestatu kohaselt.

(3) Euroopa Komisjon võib Nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 21 lõike 1 tingimustel ja korras kontrolli teostada käesoleva seaduse §-s 7824 nimetatud määruse alusel.

(4) Euroopa Komisjonile osutab nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 20 lõike 6 ja artikli 21 lõike 4 alusel kaasabi politsei. Kaasabi osutamisel võib politsei kasutada vahetut sundi nii kaua, kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu. Vahetut sundi kohaldatakse korrakaitseseaduses sätestatud korras, arvestades nõukogu määruse 1/2003/EÜ erisusi.

§ 7845. Menetlustoimingu tegemine teise liikmesriigi konkurentsiasutuse nimel ja huvides

(1) Konkurentsiamet võib lisaks nõukogu määruses 1/2003/EÜ sätestatule teise liikmesriigi konkurentsiasutuse taotlusel teha käesoleva seaduse §-des 7823 ja 7825 sätestatud menetlustoiminguid  kõnealuse asutuse nimel ja huvides, et tuvastada, kas ettevõtja või ettevõtjate ühendus on allunud selle teise liikmesriigi kohaldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimine (ELT L 11, 14.01.2019, lk 3–33), artiklite 6 ja 8–12 kohastele menetlustoimingutele või samade artiklite kohaselt antud korraldustele ja tehtud otsustele.Menetlustoimingule allutatud isikul on tema suhtes menetlustoimingu tegemisel kõik käesoleva seaduse 92. peatükis sätestatud menetlusaluse isiku asjakohased õigused.

(2) Käesoleva seaduse §-s 7823 sätestatud menetlustoimingu tegemisse ja §-s 7825 sätestatud küsitluse läbiviimisse kaasab Konkurentsiamet teise liikmesriigi konkurentsiasutuse taotlusel nimetatud asutuse ametniku ja temaga kaasas oleva sama asutuse määratud isiku, kui Konkurentsiamet teeb menetlustoimingu nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 22 alusel selle teise liikmesriigi konkurentsiasutuse nimel ja huvides.

§ 7846. Piiriülene teabevahetus

(1) Konkurentsiamet võib käesoleva seaduse § 7845 lõikes 1 nimetatud eesmärgil menetlustoimingu tegemisel kogutud teabe esitada teise liikmesriigi konkurentsiasutusele, kelle nimel ja huvides menetlustoiming tehti. Kui kõnealune asutus on Konkurentsiameti nimel ja huvides samal eesmärgil teinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1 artiklite 6–9 kohaseid menetlustoiminguid, võib Konkurentsiamet nende käigus kogutud teabe sellelt asutuselt vastu võtta ja kasutada nõukogu määruse 1/2003/EÜ artikli 12 tingimustel.

(2) Konkurentsiamet võib nõukogu määruse 1/2003/EÜ artiklis 12 sätestatud teabevahetuse korras edastada teise liikmesriigi konkurentsiasutusele leebuse kohaldamise taotluse või selle temalt vastu võtta ja seda kasutada üksnes:

1) leebusetaotleja nõusolekul või

2) kui konkurentsiasutus, kellele teise liikmesriigi konkurentsiasutus leebuse kohaldamise taotluse edastab, on sama rikkumist puudutava leebuse kohaldamise taotluse saanud samalt leebusetaotlejalt, tingimusel et teabevahetuse ajal ei saa leebusetaotleja tagasi võtta teavet, mille ta on esitanud konkurentsiasutusele, kellele teise liikmesriigi konkurentsiasutus teabevahetuse korras leebuse kohaldamise taotluse esitab.

§ 7847. Dokumendi piiriülene teatavaks tegemine ja kättetoimetamine

Teise liikmesriigi konkurentsiasutuse taotlusel toimetab Konkurentsiamet viivituseta selle asutuse nimel väärteomenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras isikule kätte järgmised isikule adresseeritud dokumendid:

1) asjas, mille esemeks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 101 või 102 keelatud teo toimepanemine, koostatud etteheited ja samu artikleid kohaldav otsus;

2) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 või 102 täitmise tagamisel antud korraldus või tehtud otsus, mis tuleb teise liikmesriigi õiguse kohaselt adressaadile teatavaks teha või kätte toimetada;

3) muu asjakohane Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 või 102 kohaldav dokument, sealhulgas dokument, mis seondub teise liikmesriigi konkurentsiasutuse trahviotsuse või sunnirahaotsuse täitmisega.

§ 7848. Trahvi- ja sunnirahaotsuse piiriülene täitmine

(1) Teise liikmesriigi konkurentsiasutuse taotlusel esitab Konkurentsiamet viivituseta selle asutuse nimel kohtutäiturile täitmiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1 artiklite 13 ja 16 kohasest jõustunud või täidetavast otsusest tuleneva nõude juhul, kui kõnealune asutus on pärast oma liikmesriigi territooriumil mõistlike jõupingutuste tegemist kindlaks teinud, et ettevõtjal või ettevõtjate ühendusel, kellele trahv või sunniraha on kohaldatud, puuduvad selles teises liikmesriigis piisavad vahendid nõude täitmiseks. Muul juhul võib Konkurentsiamet nimetatud otsusest tuleneva nõude teise liikmesriigi konkurentsiasutuse nimel jätta täitmiseks esitamata.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus koos samas lõikes nimetatud otsuse koopiaga on Eestis tunnustamiseta täitmisele kuuluv välisriigi kohtu lahend täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punkti 5 tähenduses või Eestis tunnustamiseta täitmisele kuuluv välisriigi ametlik dokument sama lõike punkti 51 tähenduses.

(3) Välisvääringus teise liikmesriigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõue arvutatakse täitemenetluses ümber eurodesse Euroopa Keskpanga päevakursi alusel samas lõikes nimetatud otsuse tegemise päeva seisuga.

(4) Teise liikmesriigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusest tuleneva nõude täitmise aegumisele kohaldatakse selle teise liikmesriigi õigust.

§ 7849. Taotlus piiriüleseks teatavaks tegemiseks, kättetoimetamiseks ja täitmiseks

(1) Käesoleva seaduse §-s 7847 ja § 7848 lõikes 1 nimetatud taotlus peab olema esitatud koos koopiaga §-s 7847 nimetatud dokumendist, mille teatavaks tegemist või kättetoimetamist taotletakse, või koos koopiaga § 7848 lõikes 1 nimetatud otsusest, mille täitmist taotletakse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus peab sisaldama:

1) isiku, kellele dokument on adresseeritud, või võlgniku nime, teadaolevat aadressi ning muid identifitseerimist võimaldavaid andmeid;

2) asjakohaste faktiliste ja muude asjaolude kokkuvõtet;

3) dokumendi, mille teatavaks tegemist või kättetoimetamist taotletakse, või otsuse, mille täitmist taotletakse, koopia kokkuvõtet;

4) Konkurentsiameti kontaktandmeid;

5) teise liikmesriigi õigusest tulenevat tähtaega, mille jooksul peab dokument olema teatavaks tehtud või kätte toimetatud või otsus täidetud.

(3) Käesoleva seaduse § 7848 lõikes 1 nimetatud taotlus peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule sisaldama veel:

1) teavet otsuse kohta, mille täitmist taotletakse;

2) kuupäeva, millal otsus, mille täitmist taotletakse, jõustus või muutus täidetavaks;

3) trahvi või sunniraha summat;

4) asjakohasel juhul teavet selle kohta, milliseid mõistlikke jõupingutusi on teise liikmesriigi konkurentsiasutus teinud selleks, et otsust oma liikmesriigi territooriumil täita.

(4) Käesoleva seaduse §-s 7847 ja § 7848 lõikes 1 nimetatud taotlus peab olema eesti keeles. Konkurentsiameti nõusolekul võib taotlus olla muus keeles. Vajaduse korral võib Konkurentsiamet või kohtutäitur taotluse esitanud teise liikmesriigi konkurentsiasutuselt nõuda käesoleva seaduse lõikes 1 nimetatud koopia tõlkimist eesti keelde.

§ 7850. Keeldumine piiriülesest teatavaks tegemisest, kättetoimetamisest ja täitmisest

(1) Konkurentsiamet keeldub käesoleva seaduse §-s 7847 nimetatud taotluse alusel isikule samas paragrahvis nimetatud dokumendi teatavaks tegemisest või selle kättetoimetamisest või § 7848 lõikes 1 nimetatud taotluse alusel samas lõikes nimetatud otsuse täitmisele esitamisest, kui:

1) taotlus ei vasta §-s 7849 sätestatud nõuetele või

2) dokumendi teatavaks tegemine või kättetoimetamine või otsuse täitmine oleks ilmselgelt vastuolus Eesti avaliku korraga.

(2) Konkurentsiamet teavitab teise liikmesriigi konkurentsiasutust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keeldumisest.

§ 7851. Piiriülese koostööga seotud kulud

(1) Konkurentsiametil on õigus nõuda käesoleva seaduse §-des 7845–7847 sätestatud koostöö käigus tekkinud mõistlike kulude hüvitamist nimetatud paragrahvides sätestatud koostööks taotluse esitanud teise liikmesriigi konkurentsiasutuselt.

(2) Kui kohtutäituril ei õnnestu käesoleva seaduse § 7848 lõikes 2 nimetatud täitedokumenti täita, võib ta täitekulude tasumist nõuda sissenõudjalt.

§ 7852. Piiriülese koostöö kohtualluvus ja kohaldatav õigus

(1) Asi allub teise liikmesriigi kohtule ja sellele kohaldatakse selle teise liikmesriigi õigust, kui asja esemeks on:

1) käesoleva seaduse §-s 7847 nimetatud teise liikmesriigi dokumendi või § 7848 lõikes 1 nimetatud teise liikmesriigi otsuse õiguspärasus või

2) käesoleva seaduse § 7848 lõikes 1 nimetatud taotluse nõuetele vastavus.

(2) Asi allub Eesti kohtule ja sellele kohaldatakse Eesti õigust, kui asja esemeks on:

1) käesoleva seaduse §-s 7847 nimetatud teise liikmesriigi dokumendi Eesti territooriumil kättetoimetamise õiguspärasus või 

2) kaebus kohtutäituri otsuse või tegevuse peale täitemenetluses, mida viiakse Eesti territooriumil läbi käesoleva seaduse § 7848 lõikes 1 nimetatud teise liikmesriigi otsuse täitmiseks.

§ 7853. Konkurentsiameti taotlus piiriüleseks koostööks

Käesolevas peatükis sätestatud teise liikmesriigi konkurentsiasutuselt Konkurentsiametile esitatud piiriülese koostöö taotlusega samadel tingimustel ja korras võib ka Konkurentsiamet esitada taotluse teise liikmesriigi konkurentsiasutusele või asjakohasel juhul teise liikmesriigi muule pädevale asutusele, kui Konkurentsiamet peab vajalikuks teises liikmesriigis saavutada sama tulemus, mida teise liikmesriigi konkurentsiasutus soovib käesolevas peatükis sätestatud taotlusega saavutada Eesti territooriumil.“;

47) seadust täiendatakse §-dega 871 ja 872 järgmises sõnastuses:

 § 871. Konkurentsialase väärteomenetluse rakendamine

(1) Enne 2024. aasta 1. juunit keelatud teo toimepanemise eest võib konkurentsikaitsemeetmena rahatrahvi kohaldada juhul, kui teo toime pannud isikut oleks enne nimetatud kuupäeva kehtinud karistusseaduse kohaselt saanud sama teo toimepanemise eest karistada. Konkurentsikaitsemeetmena kohaldatava rahatrahvi suurus ei või ületada vastava süüteo eest selle toimepanemise ajal ette nähtud rahalise karistuse või rahatrahvi ülemmäära.

(2) 2024. aasta 1. juunil käimasolev kriminaalmenetlus, mille esemeks on karistusseadustiku §-s 400 sätestatud kuritegu, lõpetatakse menetleja määrusega ja kriminaalmenetluses kogutud tõendid edastatakse Konkurentsiametile konkurentsialase väärteomenetluse alustamise otsustamiseks.

(3) 2024. aasta 1. juunil menetluses olev väärteoasi, mille esemeks on enne nimetatud kuupäeva käesoleva seaduse §-des 735, 737 või 738 sätestatud väärtegu, menetletakse lõpuni enne 1. juunit 2024 kehtinud seaduse kohaselt.

(4) 2024. aasta 1. juunil võimaliku konkurentsialase rikkumise suhtes käimasolev riikliku järelevalve või haldusjärelevalve menetlus lõpetatakse. Vajadusel alustab Konkurentsiamet rikkumise menetlemist konkurentsialases väärteomenetluses käesoleva seaduse sätete kohaselt.

(5) Muudes menetlustes kogutud tõendeid võib kasutada konkurentsialases väärteomenetluses juhul, kui selliste tõendite kasutamine on konkurentsialases väärteomenetluses lubatav. 

(6) Konkurentsialaste väärtegude, mille aegumine algas enne 2024. aasta 1. juunit, aegumisele kohaldatakse enne 1. juunit 2024 kehtinud seadust.

§ 872. Konkurentsialase väärteomenetluse regulatsiooni järelhindamine

Justiitsministeerium analüüsib 2030. aasta 1. juuniks konkurentsialase väärteomenetluse eesmärgipärasust ja rakendamisega kaasnenud mõjusid ning esitab vajadusel ettepanekud regulatsiooni muutmiseks.“;

48) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused, et tulemuslikumalt tagada konkurentsinormide täitmine ja et tagada siseturu nõuetekohane toimimine (ELT L 11, 14.01.2019, lk 3–33).“.

§ 2. Avaliku teabe seaduse muutmine

Avaliku teabe seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 28 lõiget 1 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

 „141) konkurentsialases väärteomenetluses tehtud jõustunud otsuse, millega tuvastatakse keelatud teo toimepanemine, kohustatakse see lõpetama, määratakse selle eest rahatrahv või kiidetakse heaks kohustuse võtmine;“;

2) paragrahvi 35 lõike 1 punkti 1 täiendatakse pärast tekstiosa „avaldatava teabe“ tekstiosaga „ning konkurentsialase väärteomenetluse käigus kogutud teabe pärast selle kohta tehtud otsuse jõustumist;“;

3) paragrahvi 36 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) konkurentsialases väärteomenetluses tehtud jõustunud otsuseid, milles tuvastatakse keelatud teo toimepanemine, kohustatakse see lõpetama, määratakse selle eest rahatrahv või kiidetakse heaks kohustuse võtmine.“.

§ 3. Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1)  paragrahvi 14 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „isikule“ tekstiosaga „kui seadus ei näe ette teisiti, võttes arvesse reguleeritava valdkonna eripära.“;

2) § 44 lõige 9 ja 21. peatüki 7. jagu tunnistatakse kehtetuks;

3) seadustiku täiendatakse §-ga 581 järgmises sõnastuses:

§ 581. Valdkonnaspetsiifilised karistust raskendavad asjaolud 

Seadus võib ette näha käesolevas seaduses nimetamata väärteokaristust raskendavaid asjaolusid, võttes arvesse reguleeritava valdkonna eripära.“; 

4) paragrahvi 81 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: 

„(9) Seadus võib ette näha väärteo aegumise peatumise erisusi, võttes arvesse reguleeritava valdkonna eripära.“; 

5) seadustikku täiendatakse §-ga 874 järgmises sõnastuses:

§ 874. Valdkonnaspetsiifilised mõjutusvahendid 

Seadus võib ette näha väärteomenetluse raames käesolevas seaduses nimetamata muude mõjutusvahendite kohaldamise kui sellise mõjutusvahendi kohaldamise võimaluse sätestamise kohustus tuleneb Eestile siduvast rahvusvahelisest kohustusest.“

§ 4. Väärteomenetluse seadustiku muutmine 

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) Seadustikku täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses: 

„21. Väärteomenetluse valdkonnaspetsiifilised erisätted 

Seaduses võib ette näha erisusi käesolevas seadustikus sätestatud väärtegude kohtuvälise menetluse korrast, võttes arvesse reguleeritava valdkonna eripära.“

2) paragrahvi 83 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses: 

„3) väärteo asja arutades on vaja otsustada konkurentsiseaduse paragrahvides 735 või 7316 sätestatud väärteo (edaspidi keelatud tegu) toimepanemise eest rahatrahvi kohaldamine.“

3) seadustiku 11. peatükki täiendatakse 8. jaoga järgmises sõnastuses:

8. jagu

Konkurentsialase väärteomenetluse erisused

§ 1131. Konkurentsialase väärteoasja maakohtus arutamise erisused 

Konkurentsialase väärteoasja, mille esemeks keelatud teo toimepanemine, arutamisele maakohtus kohaldatakse käesoleva seadustiku 11. peatüki 1.-7. jaos sätestatut arvestades käesolevas jaos toodud erisusi. 

§ 1132. Maakohtu lahendid konkurentsialases väärteomenetluses 

(1) Maakohus teeb konkurentsialases väärteomenetluses: 

1) kohtuotsuse keelatud teo toimepanemise eest rahatrahvi mõistmise kohta; 

2) kohtuotsuse väärteomenetluse lõpetamise kohta käesoleva seadustiku § 29 lõike 1 punktis 1 ja §-i 30 lg 1 punktides 1-2 sätestatud alustel. 

(2) Käesoleva seadustiku § 29 lõike 1 punktides 2–7 ja konkurentsiseaduse §-i 7814 lg 2 punktides 2 ja 4 sätestatud alustel teeb kohus väärteomenetluse lõpetamise määruse. 

§ 1133. Keelatud teo toimepanemise eest rahatrahvi mõistmine 

(1) Rahatrahvi põhisumma kindlaksmääramisel võetakse aluseks ettevõtja müügitulu viimasel rikkumises osalemise täisaastal, mis on teenitud nende kaupade või teenuste müügist, millega rikkumine on otseselt või kaudselt asjaomasel territooriumil seotud (edaspidi müügiväärtus). Rahatrahvi põhisumma arvutatakse osakaaluna müügiväärtusest, mis arvutatakse rikkumise raskusastme korrutamisel aastate hulgaga, mil rikkumine aset leidis. Üldjuhul on rahatrahvi põhisumma maksimaalselt 30% müügiväärtusest. 

(2) Rahatrahvi põhisummat suurendatakse või vähendatakse üldhinnangu põhjal, milles on arvestatud kõikide oluliste asjaoludega, sealhulgas raskendavate ja kergendavate asjaoludega. 

(3) Raskendavad asjaolud, mille alusel maakohus võib rahatrahvi põhisummat suurendada, on: 

1) peale Konkurentsiameti poolt rikkumise avastamist jätkub ettevõtja või ettevõtjate ühenduse samasugune või analoogne rikkumine või pannakse toime uus rikkumine; 

2) ettevõtja või ettevõtjate ühendus keeldub koostööst või takistab menetlustoimingute läbiviimist; 

3) ettevõtja või ettevõtjate ühendus oli rikkumise eestvedaja või algataja. 

(4) Kergendavad asjaolud, mille alusel maakohus võib rahatrahvi põhisummat vähendada, on: 

1) ettevõtja või ettevõtjate ühendus esitab tõendid selle kohta, et lõpetas rikkumise kohe pärast Konkurentsiameti sekkumist. See ei kehti kartellide puhul; 

2) ettevõtja või ettevõtjate ühendus esitab tõendid selle kohta, et rikkumine on toime pandud ettevaatamatusest; 

3) asjaomane ettevõtja või ettevõtjate ühendus esitab tõendid selle kohta, et tema osalemine rikkumises oli sisuliselt piiratud ning tõestab, et ajal, mil ta oli rikkumist kujutavate kokkulepete osaline, ta tegelikult kokkuleppeid ei täitnud, käitudes turul konkurentsi soodustavalt; 

4) rikkumine oli lubatud või seda õhutati avaliku sektori poolt või õigusaktidega;

5) asjaomane ettevõtja teeb Konkurentsiametiga tõhusat koostööd asjades, mis jäävad välja leebuse ja kokkuleppemenetluse kohaldamisalast ning ettevõtja juriidilisest koostöökohustusest. 

(5) Erandjuhul võib maakohus rahatrahvi põhisummat vähendada arvestades ettevõtja maksevõimetust, kui esinevad kindlad tõendid, et tavapärastel tingimustel rahatrahvi määramine seaks pöördumatult ohtu asjaomase ettevõtja majandusliku elujõulisuse. 

(6) Ettevõtjale või ettevõtjate ühendusele rahatrahvi kohaldamiseks määrab maakohus rahatrahvi ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavale menetlusalusele isikule. 

(7) Kui maakohus määrab rahatrahvi mitmele ettevõtjat või ettevõtjate ühendust moodustavale menetlusalusele isikule, vastutavad nad rahatrahvi tasumise eest solidaarselt. 

4) paragrahvi 191 punkti 12 täiendatakse pärast tekstiosa „konfiskeerimise“ tekstiosaga „või ajutise konkurentsikaitsemeetme kohaldamise“.;

§ 5. Korrakaitseseaduse muutmine

Korrakaitseseaduse § 1  täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Käesolevat seadust ei kohaldata Konkurentsiameti tegevusele konkurentsiseaduse 2. ja 4. peatüki ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 101 ja 102 täitmise tagamisel, välja arvatud juhul, kui konkurentsiseaduses on sätestatud teisiti.“.

§ 6. Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduse § 88 lõiget 5 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) Konkurentsiametile konkurentsiseaduse 92. ja 93. peatükis sätestatud ülesannete täitmiseks.“.

§ 7. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvist 6 jäetakse välja tekstiosa „2051,“;

2) paragrahvi 31 lõikest 1 jäetakse välja sõna „Konkurentsiamet,“;

3) paragrahv 382 tunnistatakse kehtetuks; 

4) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

“(4) Kui menetleja keeldub kohtueelses menetluses kahtlustatava või tema kaitsja poolt taotletud tõendi kogumisest, võib kaitsja esitada kaebuse käesoleva seadustiku §-s 228 sätestatud korras.“;

5) paragrahvi 64 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Isik võib keelduda teabe väljastamisest ulatuses, millega ta avaldaks tema ja advokaadi õigusabi saamise eesmärgil vahetatud teavet või õigusabi sisu. 

(8) Tõendina ei või kasutada advokaadi ja kliendi kutsesaladust sisaldavat teavet, välja arvatud, kui esineb vähemalt üks järgnevatest tingimustest: 

1) advokaati, advokaadibüroo töötajat või Eesti Advokatuuri töötajat kahtlustatakse kuriteo toimepanemises ning kutsesaladust sisaldavad andmed on seotud menetletava kuriteoga, 

2) tõend on saadud seeläbi, et klient on kutsesaladust sisaldavat teavet kolmandale isikule avaldanud või klient on muul moel oma käitumisega loobunud kutsesaladuse kaitsmisest, 

3) tõendid on saadud KrMS § 88 lg-s 11, §-des 912 ja 913 ja §-s 1261 lg 31 kutsesaladuse kogumiseks ette nähtud meetmetega, 

4) advokaat on vabanenud kutsesaladuse hoidmise kohustusest, 

5) klient on nõustunud seadusepäraselt kogutud andmete tõendina kasutamisega.“;

6) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses: 

„(22) Isik võib keelduda ütluste andmisest ulatuses, millega ta avaldaks tema ja advokaadi vahel õigusabi saamise eesmärgil vahetatud teavet või õigusabi sisu. Sellisel juhul ristküsitlust ei katkestata käesoleva seadustiku § 288 lõike 10 kohaselt.“;

7) paragrahvi 88 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui advokaadi läbivaatuse eesmärgiks on advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete äravõtmine või advokaadi läbivaatus eeldab advokaadi kutsesaladusega kaitstud materjaliga tutvumist, juhindutakse käesoleva seadustiku § 912sätestatud korrast. Advokaadi valdusest kaasa võetavad objektid pitseeritakse advokaadi juuresolekul ning vastaval advokaadi kirjalikul kinnitusel seniks, kuni kohus on KrMS § 912 korras kohtumäärusega sätestanud, kuidas ja milliseid andmeid võib vaadata.“;

8) seadustikku täiendatakse §-dega 912 ja 913 järgmises sõnastuses:

„§ 912. Advokaadi kutsesaladuse kaitse läbiotsimisel

(1) Advokaadibüroo, advokaadi kutsesaladuse hoiustamiseks kasutatavat muud ruumi, Eesti Advokatuuri ruumide, advokaadi eluruumi või advokaadi poolt kasutatava sõiduki (edaspidi advokaadi valdus) läbiotsimist ei või toimetada advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete äravõtmise eesmärgil, välja arvatud siis, kui advokaati, advokaadibüroo töötajat või advokatuuri töötajat kahtlustatakse kuriteo toimepanemises ning on alust arvata, et kutsesaladust sisaldavad andmed on seotud menetletava kuriteoga.

(2) Advokaadi valduse läbiotsimine on lubatud, kui andmete kogumine muude toimingutega või tõendite kogumine muude menetlustoimingutega ei ole võimalik, ei ole õigel ajal võimalik või on oluliselt raskendatud või kui see võib kahjustada kriminaalmenetluse huve.

(3) Advokaadi valduse läbiotsimist võib toimetada prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel. Läbiotsimiseks koostatud kohtumäärus ei tohi olla koostatud pealdisena prokuratuuri taotlusel.

(4) Kohtumääruses tuleb lisaks käesoleva seadustiku § 91 lõikes 4 sätestatule märkida:

1) kas ja millises ulatuses on otsinguid lubatud toimetada kutsesaladust sisaldavate andmete hulgas;

2) kas ja millises ulatuses on läbiotsimise toimetamisel lubatud ära võtta advokaadi kutsesaladust sisaldavaid andmeid;

3) ära võetavate objektide eraldamise viis uuritava kriminaalasjaga mitteseotud advokaadi kutsesaladust sisaldavatest andmetest.

(5) Advokaadi valduse läbiotsimise juures peab viibima prokurör, advokaat, kelle juures läbi otsitakse, ja Eesti Advokatuuri poolt määratud advokatuuri esindav vandeadvokaat (edaspidi advokatuuri esindaja). Kui asjaomane advokaat ei saa läbiotsimise juures viibida, peab läbiotsimise juures võimalusel viibima teine sama advokaadibüroo kaudu õigusteenust osutav advokaat. Eesti Advokatuuri teavitatakse kirjalikult enne advokaadi valduse läbiotsimist jättes Eesti Advokatuurile mõistliku aja advokatuuri esindaja määramiseks.

(6) Advokatuuri esindaja ei täida kaitsja ülesandeid, vaid tagab advokatuuri sõltumatu esindajana advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete kaitse.

(7) Advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete hulgas teostab otsinguid advokatuuri esindaja, kes eraldab uuritava kriminaalasjaga seotud andmed muudest kutsesaladust sisaldavatest andmetest.

(8) Kui andmete eraldamine ei ole läbiotsimise kohas võimalik, otstarbekas või on oht, et andmed võivad hävida, võib andmed pitseerida või nende puutumatust muul moel tagada, et jätkata andmete eraldamist väljaspool läbiotsimiskohta järgides käesolevas paragrahvis sätestatud läbiotsimise korda.

(9) Kui otsingute teostamine või andmete eraldamine ei ole ilma eriteadmisteta võimalik, võib menetleja advokatuuri esindaja nõusolekul osaleda otsingute teostamisel või andmete eraldamisel üksnes vältimatult vajalikus ulatuses. Sellisel juhul tuleb võtta meetmeid, et menetleja kokkupuude advokaadi kutsesaladusega on minimaalne.

(10) Advokatuuri esindaja on kohustatud:

1) jälgima, et advokaadi kutsesaladust sisaldavad andmed oleks kaitstud;

2) teostama läbiotsimismääruses sätestatud juhul ja ulatuses otsinguid advokaadi kutsesaladust sisaldavate andmete hulgas;

3) hoidma saladuses talle kriminaalmenetluse käigus advokatuuri esindamisega teatavaks saanud andmeid;

4) tagama, et ära võetav objekt oleks eraldatud uuritava kriminaalasjaga mitteseotud kutsesaladust sisaldavatest andmetest.

(11) Advokatuuri esindajal on õigus:

1) tutvuda mõistliku aja jooksul enne läbiotsimise teostamist läbiotsimismääruse ning prokuratuuri loal kriminaalasja materjalidega;

2) esitada taotlusi, kaebusi, vastuväiteid, mis protokollitakse jooksvalt ning esitada määruskaebus läbiotsimismääruse peale;

3) kasutada tehnikavahendeid käesoleva seadustiku § 47 lõike 1 punktis 5 sätestatud alustel.

(12) Kui menetleja põhistatud hinnangul, mis on kantud läbiotsimisprotokolli, on advokatuuri esindaja jätnud põhjendamatult otsingud teostamata või kriminaalasjaga seotud teave muudest advokaadi kutsesaladust sisaldavatest teabest eraldamata või eriteadmisi vajaval juhul menetleja kaasamiseks nõusoleku andmata, võib vaidlusaluse objekti või andmed toimetada viivitamatult eeluurimiskohtuniku või kohtu juurde, kes otsustab objekti ära võtmise või menetleja kaasamise lubatavuse üle, kuulates ära prokuröri, advokatuuri esindaja ning vajadusel advokaadi, kelle juures läbi otsitakse või tema kaitsja. Vaidlusalune objekt või andmed pitseeritakse või nende puutumatus tagatakse muul viisil advokatuuri esindaja juuresolekul.

§ 913. Advokaadi kutsesaladusega kaitstud teabe esitamise nõudmine

Kui menetlustoimingu käigus kohustatakse kolmandat isikut esitama advokaadi kutsesaladusega kaitstud teavet, kes kokkuleppel advokaadi või Eesti Advokatuuriga hoiab sellist teavet, lähtutakse käesoleva seadustiku §-s 912 sätestatud korrast.“;

9) paragrahvi 1261 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„(31) Keelatud on käesoleva seadustiku §-des 1265-1269 nimetatud jälitustoimingute tegemine ja nende toimingute alusel kogutud tõendite kasutamine käesoleva seadustiku §-s 72 nimetatud isiku poolt edastatava teabe või sellisele isikule teise isiku poolt edastatava teabe osas, kui teabe sisuks on isikule ameti- või kutsetegevuses teatavaks saanud asjaolud, välja arvatud juhul, kui:

1) käesoleva seadustiku §-s 72 nimetatud isik on samade asjaolude kohta juba andnud ütlusi või kui need on muul viisil avalikustatud;

2) nimetatud isiku suhtes on antud luba salajaseks pealtkuulamiseks või -vaatamiseks või

3) mõne muu isiku suhtes läbiviidavast jälitustoimingust nähtub, et nimetatud isik paneb või on pannud toime kuriteo. 

(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 nimetatud teavet, mida ei kasutata tõendina, ei ole lubatud dokumenteerida ega säilitada ning vastavad teabetalletused tuleb esimesel võimalusel hävitada käesoleva seadustiku § 12612 lõikes 9 sätestatud korras.“;

10) paragrahvi 1262 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „400,“;

11) paragrahvi 1267 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahv 2051, § 212 lõike 2 punkt 5 ja § 313 lõike 1 punkt 51 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 385 punkti 5 täiendatakse pärast tekstiosa „ajutise lähenemiskeelu kohaldamise“ tekstiosaga „,advokaadi valduse läbiotsimiseks“;

14) paragrahvi 435 lõikest 2 jäetakse välja sõna „, Konkurentsiamet“.

§ 8. Riigihangete seaduse muutmine

Riigihangete seaduse § 4 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

„4) ettevõtja on äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik või riik, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik või muu haldusülesandeid täitev isik, kes osaleb kaubaturul“.

§ 9. Riigi õigusabi seaduse muutmine

Riigi õigusabi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Konkurentsialases väärteomenetluses saab menetlusele allutatud isikuna riigi õigusabi isik, kellel ei ole lepingulist esindajat ja kes taotleb esindaja osavõttu.“;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 6 lõikes 4“ tekstiosaga „§ 6 lõikes 4 või 6“;

3) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 3järgmises sõnastuses:

„(32) Taotlus riigi õigusabi saamiseks esindamisena konkurentsialases väärteomenetluses esitatakse Konkurentsiameti asukoha järgsele maakohtule.“.

§ 10. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2025. aasta 1. jaanuaril.

Lauri Hussar

Riigikogu esimees

Tallinn,                        2024

Algatab Vabariigi Valitsus 19. veebruaril 2024. a nr 2-6/24-00014

Vabariigi Valitsuse nimel

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaire Karp 

Büroo- ja dokumendihalduse juht